Mål, utgångspunkter

Alla kommunställda ska få den information de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känna sig delaktiga i beslut och processer.

Kommunens invånare och externa målgrupper ska få den information de behöver för att

  • kunna delta i den demokratiska processen
  • känna till den service som kommunen erbjuder
  • känna till utvecklingen av Umeå.

Grunden för arbetet

Utgångspunkt för vårt arbete är Umeå kommuns övergripande mål. Ledorden för kommunikationsarbetet är objektivitet och tydlighet. Vår uppgift är att göra information begriplig och lättillgänglig för alla målgrupper.

Kommunens kommunikationsmål är att förvaltningarnas kommunikation ska bidra till att kommunfullmäktiges mål förverkligas. För att uppfylla kommunikationsmålethar vi följande utgångspunkter:

Målgruppsanpassning

För att nå mottagaren på bästa sätt ska vi utgå från målgruppens behov och förutsättningar när vi kommunicerar om Umeå kommuns service och tjänster. Vi anpassar budskap, språk och tonalitet.
Vi ska vara öppna i vår kommunikation, budskapen ska väcka intresse, vara trovärdiga och lätta att förstå. Det ökar chansen att nå fram. Vi använder klarspråk; ett vårdat, enkelt och begripligt språk anpassat till mottagarna. Vi skriver med personligt tilltal, inkluderande, medkännande och ödmjukt.

Inkludera hela kommunen

Majoriteten av kommunens medborgare bor och arbetar i centrala Umeå och stadsdelarna. Många bor också i samhällen och byar utanför centrum. Eftersom Umeå kommun är till för alla ska vi kommunicera vad som händer i hela Umeå.

Tydlig avsändare

Umeå kommun är en stor organisation med många olika verksamheter som dygnet runt möter medborgare. Därför är det viktigt att alla Umeå kommuns verksamheter använder den grafiska profilen och Umeå kommun som avsändare, inte enbart den enskilda verksamheten.

Digitalt först

Medborgarnas användning av internet är stor och ökar. Digitala kanaler är därför förstahandsvalet även inom kommunikationsområdet, men vi tar också hänsyn till att det finns människor som inte är vana vid digitala kanaler och kan använda andra kanaler för att öka tillgängligheten och möta medborgarnas behov.

Proaktivitet

Att vara proaktiv innebär att förutse och vara förberedd på förändringar och händelser innan det är dags att agera. Det kräver god kunskap om både omvärlden och verksamhetens behov.

Delaktighet i dialog

Vi vill vara en del av dialogen om Umeå kommun och våra verksamheter för att ta tillvara medborgarnas kunskaper och engagemang. Vi ska lyssna, svara och förklara i frågor som rör Umeå kommun och vårt arbete. Med tydliga kontaktuppgifter skapar vi möjlighet till dialog.

Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och hållbarhet

Vår kommunikation ska spegla den mångfald som finns, vara normbrytande och inkluderande. Vi ska ha en bred representation i vår kommunikation. Kommunen är en del av förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli och har ett särskilt informationsansvar för dessa minoritetsspråk. Kommunikationen ska vara tillgänglig – lätt
att läsa, höra, se och förstå. Med kommunikation ska vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart beteende socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt.

Sidan publicerades