Miljö- och hälsoskydd

På avdelningen Miljö- och hälsoskydd arbetar vi i samverkan med andra för att säkerställa att kommunen och olika verksamhetsutövare tar hänsyn till miljö- och hälsoskyddsfrågor i samhällsplaneringen och i den dagliga verksamheten.

Miljö- och hälsoskydd har en betydelsefull roll i kommunens miljöstrategiska frågor. Vi deltar aktivt i arbetet med framtagande av övergripande strategi- och måldokument inom miljöområdet samt driver flera miljö- och klimatprojekt. Vi jobbar även med strategiska naturvårdsfrågor för mark och vatten.

På Miljö- och hälsoskydd arbetar vi även med myndighetsutövning, vilket innebär att vi ska se till att lagar och regler inom olika lagstiftningsområden följs. Miljö- och hälsoskydd hanterar ansökningar och anmälningar samt bedriver tillsyn och kontroll utifrån bland annat

  • miljöbalken
  • livsmedelslagen
  • alkohollagen
  • strålskyddslagen
  • lagen om tobak och liknande produkter
  • lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

I vårt uppdrag ingår att informera och ge råd inom alla lagstiftningsområden. Vi ansvarar även för myndighetsfrågor inom naturvårdsområdet. I arbetet med miljöövervakning ingår provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet.

Rådgivning till medborgare

Vi erbjuder även rådgivning till kommunens invånare. Vi har budget- och skuldrådgivning, energi-och klimatrådgivning samt konsumentrådgivning.

Förvaltare

På Miljö- och hälsoskydd finns även förvaltare som på uppdrag av Överförmyndarnämnden arbetar med förvaltarskap och godmanskap där uppdragen består i att bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person.

Sidan publicerades