3.1.2.2.2 Mängdförteckningar

Krav

För utförandeentreprenader ska Ej prissatta mängdförteckningar med teknisk beskrivningstext upprättas enligt de senaste AMA- och MER-versioner som gäller för respektive teknikområde, om inte annan överenskommelse träffas med Gator och parkers projektledare.

Tillhandahållen mall

Mängdförteckningens utformning ska till format, utseende och funktioner följa den mall (xlsx) som tillhandahålls av Gator och parker. Mallen visar hur den i princip ska se ut och innehåller formler för att fördela och summera priser till olika kostnadsbärare. I mallen finns en flik med allmän information om hur den färdiga mängdförteckningen ska se ut och fungera. Inget avseende ska fästas vid mallens exempel på koder och texter, då de härrör från en äldre AMA-version och ett fiktivt projekt.

Upprättande, kontroll

Vid upprättande av mängdförteckningar ska alla enheter kontrolleras gentemot motsvarande mätnings- och ersättningsregler (MER). I de fall avsteg görs från MER, ska dessa redovisas som Objektspecifika mätnings- och ersättningsregler (OMER), förtecknade i ett separat dokument. Förteckningen ska summera totalkostnad för respektive del (exempelvis gata, VA, FV, Elnät, Bredband, Tele och så vidare), vilket innebär ett manuellt arbete med Excelfilen. Kontroll av läsbarhet och formelfunktioner ska utföras.

Leverans

Text, sorter och mängder ska vara låsta för redigering. För att underlätta anbudsräknarnas kalkylarbete ska en olåst utskrift av MF (utan beskrivningstext) ingå i förfrågningsunderlaget som en 13-handling. MF till förfrågningsunderlag levereras i xlsx-format.

Sidan publicerades