3.1.1 Regelverk

Krav

Teknisk handbok (TH) gäller som anvisningar för projektering enligt 3.1 Övergripande projekteringsanvisningar. Referensverket AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning), med i tillämpliga delar tillhörande MER (Mätnings- och ersättningsregler), ska användas som underlag för upprättande av administrativa föreskrifter, mängdförteckningar och beskrivningar. Normalt ska senast utgivna AMA-generation för respektive fackområde tillämpas men om det finns skäl att välja en tidigare generation kan konsulten och beställaren komma överens om det.

 

AMA-version

Senaste generation

Föregående generation

AF

21

12

Anläggning

23

20

EL

22

19

VVS-Kyla

22

19

Hus

21

18


Tabell: Senaste och närmast föregående AMA-generation

Vid projektering och beskrivningsarbete bör stöd tas från relaterade texter i RA (Råd och anvisningar), MOTIV och AMA-Nytt i förekommande fall. I de fall det till en AMA-version finns motsvarande MER (Mätnings- och ersättningsregler) ska dessa tillämpas vid upprättande av mängdförteckningar.

Administrativa föreskrifter (AF)

Upprättas av konsulten i samarbete med beställaren. Se 3.1.2.2.1 Administrativa föreskrifter.

Ej prissatt mängdförteckning (MF)

För utförandeentreprenader enligt AB 04 ska konsulten upprätta Ej prissatta mängdförteckningar enligt AMA och MER för anläggnings- och elarbeten. Se 3.1.2.2.2 Mängdförteckningar.

Beskrivningar

I förfrågningsunderlag/bygghandling kan objektspecifika textdokument som tekniska beskrivningar enligt AMA men utan mängder, materialförteckningar etcetera ingå i denna kategori av dokument. Se även sida 3.1.2.2.3 Beskrivningar.

Ritningar

Ritningar ska vara tydliga och innehålla ändamålsenlig information för anbudsräknare och utförare. Uppdaterad ritningsförteckning ska alltid bifogas ritningar. För närmare anvisningar, se sida 3.1.2.1 Ritningar.

Övriga kontraktshandlingar

Vissa övriga handlingar, i utförandeentreprenader så kallade 13-handlingar, tas fram av den projekterande konsulten själv eller av sidokonsult, andra tillhandahålls av beställaren, av ledningsägaren eller av tredje part. Gemensamt är att de inte utgör objektspecifika bygghandlingar utan finns med som information eller annan allmän förutsättning för entreprenaden och att de måste åberopas i handlingar med högre rangordning för att de ska gälla. Vid åberopandet ska det i den aktuella bygghandlingen framgå i vilket sammanhang som åberopandet görs och i vilket avseende som den övriga handlingen ska gälla. Beställaren har tagit fram en förteckning över vanligt förekommande 13-handlingar med fast numrering som ska följas i så stor utsträckning som möjligt, se sida 1.2 Övriga kontraktshandlingar.

Sidan publicerades