2.2.7 Digitala kartunderlag och geodetiska mätningar

Kartor och annan geografisk information finns att beställa på Umeå kommuns Lantmäteriavdelnings sida för Kartor och geografisk information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan bland annat grundkartor beställas.

Digitala ledningskartor beställs via Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller direkt av ledningsägare där inte Ledningskollen har deras uppdrag att hantera deras kartor.

Detaljinmätningar till underlag för projektering tillhandahålls normalt av beställaren.

Riktlinjer

Utökade krav på detaljinmätningar kan komma att ställas utifrån de förutsättningar platsen ger och de krav som projektet ställer. Nedan beskrivs krav som Gator och parker kan ställa på mer detaljerade inmätningar än vad som normalt är fallet. Om sådana inmätningar inte är gjorda i det underlag som erhålls, ska den projekterande konsulten rådgöra med beställaren om att låta mätkonsulten göra de kompletteringar som bedöms nödvändiga.

Träd

Befintliga träd mäts in och redovisas med X-, Y- och Z-koordinater. Z-koordinat, det vill säga plushöjd vid trädstam ska mätas in intill stambasen. Inmätning ska ske för 4 olika lägen om marken är ojämn/varierar kring trädet, annars räcker en inmätt plushöjd, den högsta höjden.

Trädens kronutbredning ska också redovisas. Detta görs med X- och Y-koordinater för minst 4 punkter. När mark är ojämn/varierar tas också Z-koordinater. Plushöjder för mark rakt under ytterkant av kronans utbredning droppzon mäts då in med minst 4 punkter. Vid inmätning av kronutbredning fördelas mätpunkter med jämn spridning för att få en mer realistisk kronform. För nyplanterade träd samt träd med stamomkrets <12 cm sker ingen inmätning av kronutbredning. För träd i grupp räcker med en plushöjd/per träd och den yttre sammanhållna kronutbredningen och dess plushöjder för mark rakt under. Träd som står 3 m eller närmare fastighetsgränsen som angränsar till projektet mäts även in.

Träd som står 3 meter eller närmare angränsande fastighetsgräns, på privat mark, ska mätas in.

Brunnsbetäckningar

Vid inmätning av rektangulära betäckningar eller ramar för brunnar inom centrumfyrkanten, ska alla fyra hörn mätas in med X-, Y- och Z-koordinater så att så att projektering av kantstöd, hällar, plattor etcetera kan anpassas till betäckningarnas orientering.

Byggnader

I närhet av befintliga byggnader ska sockelnivåer, lågt sittande fönster och andra känsliga delar mätas in, till exempel sockelventiler.

Entréer ska mätas in med golvnivå och marknivå direkt utanför dörrtröskel.

Sidan publicerades