2.2.4 Markvärmesystem

Markvärmesystem finns idag i vissa gator, torg, bussterminaler, perronger, broar, parkeringsplatser etcetera och kan förutom av kommunen själv även ägas av såväl andra offentliga, som av privata aktörer.

Allmänna planerings- och projekteringsförutsättningar

Tidigt tas kontakt med Umeå Energi för att erhålla de platsspecifika förutsättningar som gäller avseende tillgängliga värden för effekter, flöden etc. Uppgifter om olika kontaktväger finns i Umeå Energis tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utgångspunkten är att returvärme alltid ska användas i första hand. Det är också önskvärt att i tidigt skede hitta en lämplig lokal för en ny undercentral om en sådan behövs. Inför projektering av undercentralen ska man alltid överväga behov av att göra en miljöinventering av den utsedda lokalen, för att undersöka föreskomster av hälso- och miljöfarliga ämnen som exempelvis asbest eller PCB som kan kräva sanering innan byggnads- och installationsarbeten påbörjas.

Planering och projektering

Vid planering och projektering av gator och ledningar i stadsmiljö behöver man också i tidigt skede skaffa sig kännedom om det finns befintliga markvärmesystem inom eller invid det blivande arbetsområdet och hur det aktuella projektet påverkar eller påverkas av de rådande förhållandena samt om det föreligger skaderisker för befintlig anläggning. Om projektet endast medför temporära ingrepp för senare återställning inom entreprenaden, ska nödvändiga åtgärder för det anges i beskrivningar och ritningar. Om markvärmeanläggningen ska byggas ut eller om en helt ny anläggning ska byggas, behöver förutsättningarna för värmeförsörjningen utredas. Det gäller dels hur ytorna ska trafikeras och beläggningarna utformas, dels hur stor effekt som anläggningen ska leverera och varifrån försörjningen av värme ska hämtas. Det kan ibland bli nödvändigt att bygga ut eller till och med nyanlägga markvärmecentraler. I det senare fallet krävs samordning med värmeleverantören Umeå Energi och en lämplig lokalisering av centralen bestämmas.

Kommunens markvärmeanläggningar

De anläggningar som Umeå kommun Gator och parker samt kommunala bolag driver, har i de flesta fall returvärme från Umeå Energis fjärrvärmenät som värmekälla. För orientering om var anläggningarna finns, se
Markvärmeöversikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I projekteringsuppdrag beställs dwg-underlag för befintliga anläggningar via beställaren.

Sidan publicerades