2.2.1 Geoteknik och geohydrologi

För aktuellt projekt ska Umeå kommuns bygglovsarkiv tillfrågas för att få ta del av gamla geotekniska undersökningar i närområdet Dessa kan vara ett bra underlag för vidare planering av geotekniska undersökningar.

Umeå kommun mäter även grundvattennivåerna på ett antal ställen inom centrala Umeå. Dessa kan vara värdefulla att använda som referens vid utredningar och projektering samt nya utförda mätningar.

Behov och omfattning av geotekniska undersökningar ska i övrigt vara projektanpassat.

Ledningsschakt

För projektering av ledningsschakter ska jordens beskaffenhet bestämmas avseende;

 • hållfasthet
 • schaktbarhet
 • jordartsklassificering
 • grundvattenytans läge

Gator, torg, park- och naturmark

För projektering av gator och parker ska jordens beskaffenhet fastställas avseende;

 • hållfasthet
 • bärighet
 • tjälfarlighet
 • schaktbarhet
 • jordartsklassificering

Ska marknivåer höjas behöver även jordens sättningsbenägenhet utredas.

Ibland finns även behov av att utreda stabiliteten i jorden. Stabilitetsutredning behövs främst i sluttande terräng i kombination med förekomst av sedimentjord kan också behövas i anslutning till vattendrag och om större justeringar av marknivåer planeras.

I projekt innehållandes grönytor (även gräsytor räknas) ska det undersökas om schaktmassor går att återanvända som växtjord. I samband med geoteknisk undersökning ska därför extra provtagning utföras inom planerat schaktdjup för utförande av siktanalys (för erhållande av kornfördelningskurva) samt mullhaltsanalys (för bedömning av mullhalt).

I samband med utförandet geotekniska undersökningar är det också lämpligt att undersöka förekomst av föroreningar, se vidare 2.2.2 Förorenad mark.

Genomförande och redovisning av geotekniska undersökningar:

 • Fältundersökningar ska utföras enligt SGF rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO22475-1
 • Utförda undersökningar i fält och på laboratorium redovisas enligt IEG Rapport 4:2008.
 • Redovisning av utförda undersökningspunkter ska ske enligt SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01
 • Undersökningspunkterna redovisas på planritning.
 • Resultat från sonderingar, jordartsbedömningar och jordprovtagningar ritas in på vägprofilritning.
 • Sektionsritningar upprättas i förekommande fall om undersökningarna bedrivits i sektioner.
 • Markteknisk undersökningsrapport (MUR) med tillhörande bilagor och ritningar
 • Projekterings PM geoteknik (PM Geo) med tolkningar, råd och rekommendationer samt tänkbara åtgärder. Vid behov inarbetas geotekniska riskbedömningar, som anger eventuella geotekniska begränsningar för planerad exploatering. Där stabilitets- och sättningsbedömningar utförts redovisas dessa.

Laboratorieanalyserade prover:

 • Jordartsklassificering inklusive bedömning av tjälfarlighet ska vara enligt tabeller i AMA Anläggning.
 • Vid förekomst av sulfidhaltig jord ska prov i princip alltid tas. Analys av järn och svavelhalt samt pH ska utföras på upptagna sulfidhaltiga prover. I ett projekteringsskede kan det bli aktuellt med ytterligare analyser i form av försurningspotential.
Sidan publicerades