2.2.3 Naturmiljö, kulturmiljö, fornlämningar

Inom den mark som Umeå kommun äger och förvaltar finns byggda och odlade miljöer samt fornlämningar av stora kulturhistoriska värden. Hänsyn till dessa värden ska tas i all den verksamhet som Gator och parker bedriver av planering, projektering, byggande och förvaltning och som beskrivs i denna tekniska handbok.

Naturmiljöer

I varje projekt ska befintliga naturvärden identifieras/pekas ut för att en bedömning av projektets konsekvenser och för att lämpliga åtgärder/hänsynstagande ska kunna göras. Inventerade naturmiljövärden finns redovisade i parkkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid väsentlig ändring av naturmiljö (inkluderar särskilt skyddsvärda träd) ska samråd med länsstyrelsen hållas. För anmälan om samråd, se miljöbalken 12 kap. 6 § miljöbalken – Anmälan för samråd. Vid åtgärder som påverkar befintliga alléer ska dispens sökas i enlighet med miljöbalken och det generella biotopskyddet. Alléer definieras som ”lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap". Se även 3.3.3 Träd

Kulturmiljöer

Särskilt värdefulla byggnader, byggnadsmiljöer, parker eller trädgårdar skyddas som byggnadsminne och regleras i 3 kap Kulturmiljölagen (1988:950). I Miljöbalken (MB) regleras områden av riksintresse för kulturmiljövården i 3 kap 6§ MB. Där ingår till exempel Björkallérna i centrala Umeå.

Med kulturmiljö som begrepp avses miljöer som påverkats av människor över tid. Bakgrunden till bevarande kan vara såväl historisk, social, ekonomisk som estetisk. I Översiktsplan Umeå kommun Fördjupning för Umeå (FÖP Umeå) beskrivs värdet av kulturmiljöer och förhållningssätt till dessa: Målsättningen för kulturmiljöer är att skydda, bevara och utveckla dessa. Det kan handla om platser, byggnader, bebyggelsemiljöer, kulturlandskap och skyddsvärda träd. Se även 3.3.3 Träd

Vid utredning, skissuppdrag, projekteringsuppdrag på uppdrag av Umeå kommun, Gator och parker, ska aktuell plats kulturvärden inventeras och kommunens riktlinjer för hur dessa ska hanteras och följas. Underlag för Kulturvärden finns förutom i ovan nämnd fördjupning; FÖP Umeå, även i; FÖP för de centrala delarna av staden, Byggnadsordningar för vissa stadsdelar samt Arkitekturguide och Riktlinjer för byggande i byar.

Projektspecifika riktlinjer för hur kulturmiljövärdena ska beaktas ska beskrivas i tidigt skede. Dessa riktlinjer arbetas in i de handlingar som tas fram i projekteringsskedet.

Fornlämningar och fornfynd

Fornlämningar och fornfynd regleras i 2 kap Kulturmiljölagen (1988:950). Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna och som är äldre än 1850. Det är enligt KML förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Vid projektering och byggande av anläggningar och system på uppdrag av Umeå kommun, Gator och parker kan konsulter och entreprenörer i olika avseende behöva ta hänsyn till fornlämningar. Vid planering och projektering bör man i tidigt skede undersöka om det kan finnas fornlämningar inom det planerade arbetsområdet. Lämpligen används Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i landet. Med den kan man snabbt ta reda på om det finns kända lämningar som man kan ta hänsyn till i tidigt skede och informera kommunens projektledare om det.

Vid arbeten i centrala staden ska särskild uppmärksamhet ägnas åt en fornlämning benämnd L1938:8586 Stadslager. Den består av ett knappt 15 hektar stort område närmast älven, ungefär från Hamnmagasinet till Länsresidenset. Inom området kan kulturlager från 1600- och 1700-talen förväntas. Geometri för området kan laddas hem som Shape- eller GeoJSON-fil.

Vid eventuellt påträffande av fornlämningsliknande föremål, formationer eller dylikt ska arbetet avbrytas och beställaren omedelbart underrättas. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits.

Sidan publicerades