2.2.2 Förorenad mark

Förekomst

Mark inom en fastighet kan historiskt ha använts till en rad saker, som till exempel industrimark eller som upplagsområde, och spår av detta kan finnas kvar i marken i form av föroreningar.

Umeå kommun har tagit fram en handlingsplan för förorenad mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beskriver vilka förorenade områden som finns inom kommunen och hur dessa ska hanteras.

Inför projekt där förorenad mark kan befaras, bör miljögeotekniska markundersökningar göras för att fastställa eventuella förekomster.

Riktvärden

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. Naturvårdsverket har tagit fram Generella riktvärden för förorenad mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De generella riktvärdena utgör grunden för bedömning av riskerna som ett projekt i ett område med förorenad jord medför. Omfattningen av riskbedömningen varierar från projekt till projekt.

Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM eller MKM användas, se Tabell 1.

 

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).

Skyddsobjekt

KM

MKM

Människor som vistas på området

Heltidsvistelse

Deltidsvistelse

Markmiljön på området

Skydd av markens ekologiska funktion

Begränsat skydd av markens ekologiska funktion

Grundvatten

Grundvatten inom och intill området skyddas

Grundvatten 200 m nedströms området skyddas

Ytvatten

Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande, organismer

 

I vissa fall skiljer sig förutsättningarna på platsen väldigt mycket från Naturvårdsverkets modell för generella riktvärden. Då kan det bli aktuellt med beräkning av platsspecifika riktvärden som gäller specifikt för området.

Åtgärdande

Har man utfört en markundersökning och konstaterat föroreningar som innebär ökad risk för människors hälsa och miljön behöver dessa åtgärdas inom fastigheten. Rapporten över utförd undersökning och dess resultat ska också delges tillsynsmyndigheten.

Vanligaste efterbehandlingsåtgärden är schaktsanering och ofta utför man detta samtidigt med övriga schaktarbeten. Men ibland så väljer man att efterbehandla fastigheten innan övriga markarbeten startar. Sanering kan utföras ex-situ, där förorenad jord och grundvatten schaktas/pumpas upp och behandlas på mottagningsanläggning eller in-situ där man sanerar på plats. Omfattningen av efterbehandlingen beror på analyserade halter, typ av förorening och skyddsobjekt.

Sidan publicerades