3.3 Park- och naturmark

Kategorisering av park och naturmark

I projektering behöver man ta hänsyn till nivåer av parkkvaliteter, gestaltning och ytors innehåll utifrån vilken typ av park, skog eller lekyta som avses. För mer information kring typ av park, skog eller lekplats. Se även 2.5.1 Park och naturmark.

Drift och underhåll

Generellt

I projektering ska arbetsmiljön för de som utför skötsel på grönytor vägas in i utformning, val av typ av yta, utrustning och material. Särskild hänsyn visas till återkommande skötselmoment som trimning, beskärning, ogräsrensning, krattning och målningsarbete.

Bredd för passage-, frihöjder, svängradier och liknande mått anpassas till de arbetsfordon som krävs för fordonskrävande driftåtgärder. Riktmått för passage av arbetsfordon är 2,5 meter för exempelvis snöröjning, tömning av sopkärl. För byte av belysningsarmaturer gäller utöver 2,5 meters bredd, att det inte får vara för tvära svängar eller hinder nära passage inom att det sticker ut en korg bakom lastbilen. Fri höjd på 3,5 meter finns också att ta hänsyn till då mastbil krävs.

Drift- och underhållskostnader ska tas i beaktning redan i skisskedet, till exempel genom att en grov kostnadsuppskattning görs som visar på skillnaderna mot befintlig anläggning och/eller tillkommande kostnad för skötsel för att kunna se vad anläggningen kan komma att generera för driftkostnader.

Projektering ska anpassas så att skötselnivåer beskrivna i Gator och parkers skötselbeskrivning , 203.5 kB, öppnas i nytt fönster. kan genomföras då anläggningen övertas av Gator och parker efter avslutat projekt. Vid framtagande av skötselplaner, eller grov driftbudget i ett uppstartsskede används också skötselbeskrivningen för att se och följa skötselnivåer.

Färdigställandeskötsel och skötsel under garantitid

I tekniska beskrivningar för färdigställandeskötsel och skötsel under garantitid ska nivåer anpassas efter Gator och Parkers dokument; Skötsel under garantitid, som då ska anpassas utifrån gällande projekt genom att koder (rubriker) som inte är aktuella i projektet sätts inom parentes. Om det, i aktuellt projekt, exempelvis inte ingår perennplantering ska koder gällande perenner sättas inom parentes.

Entreprenören ska säkerställa att kontroll av skötsel för vegetation och grönytor görs under färdigställandeskötsel. Under garantitid ska kontroll göras 1–2 gånger per växtsäsong i enlighet med Gator och Parkers dokument; Skötsel under garantitid , 108 kB, öppnas i nytt fönster.. Representant från parken ska bjudas in och medverka vid kontrollerna.

För hantering av invasiva arter se 3.1.3.4 Invasiva arter.

Sidan publicerades