3.1.3.4 Invasiva arter

Invasiva främmande arter och risken att de sprids behöver tas med i planeringen av alla typer av anläggningsärenden såväl som vid grönyteskötsel. Detta innebär att även underleverantörer kan behöva kravställas i projektens alla delar; från upphandling, uppdragsbeskrivning, egenkontroller under byggtid till besiktningar och efterkontroller.

Spridning sker ofta i hantering med avfall och schaktmassor. Projektör ska föreskriva att utförande personal har nödvändig kunskap om arter och deras spridning (gröna delar, frön och/eller rotdelar, snigelägg etcetera).

Generellt gäller att:

  • Arbetsområdet ska kontrolleras för närvaro av invasiva arter.
  • Maskiner och utrustning ska vara rengjorda från invasiva arter innan de anträder området.
  • Nya massor ska vara fria från invasiva arter.

Om invasiva arter finns i arbetsområdet gäller att:

Bekämpning av invasiva arter ska utföras på ett säkert sätt. Välj rätt metod utifrån art och miljö. Åtgärder beslutas i dialog med beställare. Se Metodkatalogen och Naturvårdsverkets förteckning över bekämpning av mördarsniglar.

  • Utförande personal ska ha nödvändig kunskap om aktuella arter och deras spridning (gröna delar, frön och /eller rotdelar, sniglar och snigelägg).
  • Personal, maskiner och utrustning ska rengöras innan de lämnar arbetsområdet (torrborstning, alternativt avspolning på invallad yta)
  • Växtmaterial och massor som riskerar innehålla invasiva arter av så väl växter som djur (exempelvis mördarsniglar) och därmed är bioavfall, ska hanteras så det inte finns risk för spridning.

För mer information om invasiva arter se:

Naturvårdsverket Invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodkatalog för bekämpning Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledning för avfallshantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artfakta SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades