3.1.3.1 Miljö- och klimatkrav i projekteringsuppdrag

Projekteringsarbetet ska genomföras enligt ett dokumenterat ledningssystem som motsvarar kraven enligt ISO 14001.

Projektören ska tillsammans med projektledning värdera miljö- och klimataspekter i aktuellt projekt och föreslå lämpliga åtgärder.

Upprättande av projektanpassad miljöplan

I förfrågningsunderlaget eller projektbeskrivningen för respektive uppdrag framgår det om projektanpassad miljöplan ska utarbetas av projektör.

I de fall en projektanpassad miljöplan ska upprättas påbörjas arbetet på första projekteringsmötet. Även möjligheter att följa upp projektets klimatpåverkan ses över på första projekteringsmötet.

Förutom miljöorganisation och gällande lagar och krav ska miljö- och klimataspekter listade under 2.4 Miljö och klimat - Miljöplan behandlas.

För att effektivisera och förenkla det systematiska miljöarbetet ingår den projektanpassade miljöplanen i förfrågningsunderlaget.

Sidan publicerades