3.4.2 Räcken, handledare, grindar, pollare

För utrustning som; räcken, handledare, grindar, pollare och dylikt på torgytor, i parkmiljö eller liknande ska hänsyn tas till estetik. Utseende, färgsättning, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning.

Vid val av typ, färgsättning och/eller placering ska hänsyn tas både till tillgänglighet- och driftaspekter. Se 3.1.8 Tillgänglighet. Räcken, staket etcetera ska utformas så att barn inte kan fastna med huvudet.

På trapp- eller broräcken i anslutning till ytor för gångtrafik bör ledstång avslutas en bit utanför trappans sista steg/brons avslut. Ledstångens avslut bör doppas till nollnivå alternativt sänkas mot mark. Ledstänger bör i avslut vinklas utåt/vara avböjda.

Cykelgrindar eller cykelfållor och andra hinder på gång- och cykelväg ska användas restriktivt. Används cykelgrindar eller cykelfållor bör passagemåttet mellan hindren vara 2 meter utan överlappning. Fritt utrymme mellan beläggningskant och hinder minst 1,60 meter.

Sidan publicerades