3.7 Ledningar i mark

Riktlinjer

Befintliga ledningar

Tidigt i ett projekteringsuppdrag samlas kartunderlag för alla befintligheter i mark in från ledningsägare.

Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket. Med hjälp av den kan man få reda på var ledningar och annan försörjningsinfrastruktur finns. Ledningskollen ger dock inte information om alla ledningsägares system, men tips om vilka ledningsägare som kan ha anläggningar inom eller i närheten av arbetsområdet.

Informationen om system för energidistribution och datakommunikation är av sekretesskäl inte fullständig. Det kan ibland finnas behov av utförligare information om befintliga ledningars egenskaper (typ, dimension, antal etc.) och i sådana fall kontaktas ledningsägaren för kompletterande uppgifter.

VA-ledningskartor beställs direkt från Vakins kundtjänst.

Kartor för markvärmeanläggningar beställs från anläggningsägaren. För en första orientering om lägen för kommunens markvärmeanläggningar i allmän platsmark; se karta Marköversikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att privata och kommunala markvärmeanläggningar också kan finnas i fastighetsmark.

Krav

Sekretess för ledningssystem i mark

De tekniska försörjningssystemens funktioner är viktiga, ibland kritiska för att samhället ska fungera och kan därför omfattas av sekretess i olika grader.

För att ledningsägarna ska kunna överlämna sekretessbelagd information om deras anläggningar, kan mottagarna avkrävas sekretessförbindelser om att informationen kommer att hanteras på ett säkert sätt. Konsulter och entreprenörer har att följa ledningsägarna anvisningar och vara uppmärksamma på hur information får lagras och distribueras.

Remissutskick

För att informera om planerade arbeten ska projektören via remiss informera de mark- och ledningsägare som har eller kan ha ledningar inom eller invid arbetsområdet, om planerade om- eller nybyggnationer. Det är lämpligt att göra det i relativt tidigt skede av projekteringen, då man kan framställa enkla översiktsritningar som ungefärligt visar läge och utbredning av planerade anläggningar.

I större projekt är i regel ledningsägarna redan inblandade och har då kännedom om projektet men i mindre projekt kan det vara bra att de får en påminnelse och uppdatering om vad som är på gång.

Grävning

Projektören ska i handlingarna beskriva att innan grävning påbörjas ska entreprenören kontakta ledningsägare med anläggningar i eller i anslutning till arbetsområdet, för att informera om planerade arbeten och för att mottaga ledningsägarnas anvisningar.

Ledningsprojektering

Vid projektering av nya ledningars förläggning finns en mångfald av förutsättningar att förhålla sig till. Fysiska och tekniska begränsningar som tillgängliga utrymmen och geotekniska förhållanden samt juridiska realiteter som arbetsmiljöregler medför ibland att ledningar behöver förläggas inom träds skyddszon, varvid skyddsåtgärder enligt 3.3.3 Träd då behöver vidtas.

För beställarens ledningar gäller att materialval ska göras med hänsyn tas till miljö- och klimatkrav enligt 3.1.3.2 Material.

Sidan publicerades