3.5 Belysning

Allmänt

Handboken ska användas av konsulter och entreprenörer som utför uppdrag för Umeå kommun så att Umeå kommuns belysningsanläggningar byggs på ett enhetligt sätt.

Övergripande belysningsprinciper beskrivs under förutsättningar 2.5.2 Ljus och Belysning.

Material

Vid val av material ska hänsyn tas till miljö- och klimatkrav enligt 3.1.3.2 Material.

Installation

Belysningsinstallationen ska utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat Elinstallationsföretag som är registrerat för verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el” (ELSÄK-FS 2017:3 med förtydligande ELSÄK-FS 2021:5).

Belysningsinstallationen och samtliga kringliggande elarbeten ska efterfölja ELSÄK-FS 2022:1 – 2022:3.

Egenkontrollprogram ska alltid uppföras av entreprenören samt, vid anmodan av beställaren, uppvisas.

I det fall belysningsinstallationen utförs som underentreprenad ska huvudentreprenören senast vid startmötet för projektet ange vilket elinstallationsföretag denne anlitat. Detta för att beställaren ska ha möjlighet att kontrollera att underentreprenören har rätt auktorisation.

När man ska jobba på Umeå kommuns vägbelysningsanläggning SKALL man följa arbetssätt definierat enligt rutin GP-GD-49 In- och urkoppling gatubelysning.

Umeå kommun äger vägbelysningsanläggningen och Umeå Energi AB är kommunens drift- och underhållsentreprenör.

Vägbelysningsanläggningen betraktas alltid och utan undantag som spänningssatt anläggning.

Ingrepp i denna anläggning är inte tillåten utan Umeå kommuns eller Umeå Energi AB:s godkännande.

Vid alla skador på kabel, fundament, stolpar, armaturer och skåp ska Umeå Energi AB genast kontaktas.

Projektering

Belysningsanläggningen ska i möjligaste mån projekteras så att nätet kan strömförsörjas från flera separata belysningscentraler. Detta utförs genom att projektera in dedikerade platser för sektioneringar/skiljen.

Denna typ av redundans planeras för att underlätta framtida underhålls- och omkopplingsarbeten.

Det är viktigt att slutgiltiga sektioneringar samordnas med Umeå Energi AB.

I projekteringen ingår utredning och kontroll ifall befintlig installation ska kompletteras, flyttas eller demonteras.

Underlag på befintlig belysning och övriga kablar fås enklast via Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För detaljritningar och information om belysningscentraler ska belysningsansvarig på Umeå kommun kontaktas, alternativt Umeå kommuns driftentreprenör på Umeå Energi AB.

Väg-/Gatu-/GC-belysningen skall utföras som TN-C system (4-ledare). Se även avsnitt 3.5.4 Kabel och kanalisation.

Minsta avstånd mellan belysningsstolparna beror på många olika faktorer.

Till hjälp för bestämma detta kan följande dokument användas:

  • Trafikverkets VGU: Krav för vägar och gators utformning.
  • VGU- Råd för vägar och gators utformning.
  • För projektet gällande ljusberäkningars resultat
  • Trafikverkets Vägbelysningshandbok.

I projekteringen ska en detaljerad ljusberäkning alltid genomföras enligt 3.5.5 Belysningsarmaturer.

I projekteringen ingår det att upprätta en FSA-tabell som bilaga till bygghandlingarna. Mall tillhandahålls av beställaren.

Ljusplanering

Ljusföroreningar ska minimeras genom medveten ljusplanering och styrning. Belysningen ska vara väl avbländad och ljusnivån anpassad till platsens förutsättningar. Som stöd för att motverka störande ljus ska standarderna CIE 150-2003 och CIE 126-1997 användas. Avsteg kan göras med hänsyn till kulturvärden eller till förutsättningar på den specifika platsen. Rekommendationerna om gränsvärden för uppåtriktat ljus ger ett konkret stöd för att uppfylla målet om att minimera ljusföroreningar.

Sidan publicerades