3.4 Utrustning

Utrustning omfattar räcken, staket, pollare, grindar, möbler, cykelställ, papperskorgar samt livräddningsutrustning med mera. För lekutrustning se 3.3.1 Lekplatser och utegym.

För utrustning i torgytor, parkmiljö eller liknande ska hänsyn tas till estetik. Utseende, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning.

Vid val av material ska hänsyn tas till miljö- och klimatkrav enligt 3.1.3.2 Material.

Företrädesvis används varmförzinkat med eller utan målning som ytbehandling på ståldetaljer och till tex stativ för bänkar, belysningsstolpar, skyltstolpar, pollare och cykelställ. Andra ytbehandlingsmetoder /materialval kan förekomma där det krävs för att ge platsen en specifik identitet eller för ge uttryck för en viss gestaltningsidé eller anpassning till omkringliggande miljö. Tryckimpregnerat virke används endast i undantagsfall.

Sidan publicerades