3.9 Miljögeotekniska projekteringshänsyn

Inför projektering ska de miljögeotekniska förutsättningarna utredas i erforderlig omfattning, se 2.2.2 Förorenad mark. Projektering skall omfatta miljögeotekniska åtgärder inklusive riskbedömningar och eventuella begränsningar för tänkt exploatering. Detta görs lämpligen inom en projektanpassad miljöplan enligt 3.1.3.1 Miljö- och klimatkrav i projekteringsuppdrag. Detta kan innebära åtgärder för att minimera föroreningsspridning under byggtiden, projektering av masshantering och/eller restriktioner för till exempel schakt- och fyllningsarbeten.

Vid detaljprojektering ska följande beaktas:

  • Miljögeotekniska förutsättningar. Det vill säga aktuell föroreningsnivå inom området, mark- och vattenförhållanden, spridningsrisker, aktuell markanvändning, riskbedömning av föroreningssituationen med avseende på människors hälsa, mark, vatten och spridningsrisker.
  • Omgivningspåverkan. Det vill säga identifiering av riskobjekt.
  • Behov av åtgärder. Detta kan omfatta exempelvis kompletterande provtagning, miljökontroll under entreprenadarbetet, återanvändning av massor, omhändertagande av massor på mottagningsanläggning, hantering av förorenade massor vid schaktarbeten, rening av grundvatten/länsvatten, hantering av sulfidjord, hantering av asfalt, skyddsåtgärder för att minimera spridning av föroreningar och personlig skyddsutrustning.
  • Masshantering inom projektet, nyttjande av befintliga massor och restprodukter som uppfyller tekniska och miljötekniska krav. Beroende på projekt kan en masshanteringsplan behöva upprättas.
  • Omfattning av miljödokumentation för projektet. Denna ska inlämnas till tillsynsmyndigheten efter projektets avslutande.

I projekteringen ska samtliga nödvändiga miljögeotekniska åtgärder och restriktioner, med utformning anpassad till föroreningssituationen, arbetas in i handlingarna. Utifrån identifiering av risker kan krav på arbetsordning, restriktioner och åtgärder krävas och eventuella krav på kontroll och uppföljning behöva formuleras.

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan projektet startar.

Vid återanvändning av avfall för anläggningsändamål i projektet ska en anmälan inlämnas till ansvarig tillsynsmyndighet för godkännande.

Sidan publicerades