3.2 Gator och torg

Under detta avsnitt finns anvisningar för geometriska utformningar, avvattning, trafikanordningar, beläggningar, dimensionering etcetera. De följer i allmänhet VGU och andra styrande dokument (TDOK) utgivna av Trafikverket men ibland ställer Umeå kommun andra krav eller tillhandahåller egna typlösningar, vilket då framgår av Tekniska handboken. För att beskriva detaljutförandet av anläggningarna, ska projektören utgå från de allmänna material- och arbetsbeskrivningar som tillhandahålls i AMA.

För att säkerställa att gatu- och parkdriftens arbetsuppgifter går att genomföra på ett säkert och rationellt sätt ska driftansvariga under projekteringens gång beredas tillfälle att lämna synpunkter och att även granska bygghandlingar innan de fastställs.

Sidan publicerades