3.6 Byggnadsverk

Gemensamt för alla byggnadsverk är att de kräver att löpande och planerat underhåll för att säkerställa funktion och teknisk livslängd. Regler enligt detta kapitel gäller både vid nyproduktion som vid underhåll och reparationer.

Byggnadsverk omfattar följande konstruktionstyper:

 • Broar med spännvidd > 2 m
 • Trummor med diameter > 2 m (rörbro)
 • Tunnlar
 • Kajer
 • Stödmurar med nivåskillnad mellan mark på ömse sidor av muren > 1,5 m
 • Bullerskärm
 • Fribärande trappor
 • Med flera enligt TRVINFRA-00226

Följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg gäller trafikbelastade byggnadsverk:

Med trafikbelastade byggnadsverk avses sådana som belastas av trafiklaster från gator, vägar, GC-vägar, parkeringsytor, torg eller liknande, eller där fordonstrafik oavsiktligt kan belasta byggnadsverket.

 • TSFS 2021:122 SS-EN 1990 – SS-EN 1999
 • TRVINFRA-00226, ”Bro och broliknande konstruktion, Allmänna krav”
 • TRVINFRA-00227, ”Bro och broliknande konstruktion, Byggande”
 • TRVINFRA-00228, ”Bro och broliknande konstruktion, Brounderhåll”
 • TRVINFRA-00331, ” Bro och broliknande konstruktion, Bärighetsberäkning”
 • TRVINFRA-00233, ”Tunnelbyggande”
 • AMA Anläggning med Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning

Dokument och ändringar för ovanstående finns på Trafikverkets hemsida ”Trafikverkets styrande dokument”.

För övriga byggnadsverk gäller enbart SS-EN 1990 – SS-EN 1999 med tillhörande NA

Granskning av konstruktionsredovisning

Konstruktionsredovisning ska skickas in för kontroll innan redovisad konstruktion utförs, enligt rutin i TRVINFRA-00226 kapitel 5.4. Projektledare ansvarar för att granskningen utförs och meddelar till vem granskningen ska skickas.

Handläggningstider enligt TRVINFRA-00226 gäller per automatik inte, utan kommer variera beroende på enskilda projektets art. Granskningstider ska dock meddelas redan vid anbudsskedet som planeringsförutsättning.

Vid överlämnande till Gator och parkers gatudrift ska följande dokument levereras:

 • Godkänd slutbesiktning
 • Relationshandlingar
 • Konstruktionsberäkningar
 • Kompletta handlingar för registrering i BaTMan, registreringen sköts av beställaren.
 • Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras för alla byggnadsverk
  • Komplett drift- och underhållsplan ska tas fram för anläggningar som anges enligt avsnitt 5.4.8.9 Underhållsplan i TRVINFRA-00226

Vid nybyggnation gäller följande utformningskrav:

 • Fri höjd på minst 3,5 m (GC-tunnel)
 • Fri bredd på minst 6 m (GC-tunnel)
 • Tak skall vara vitmålade (GC-tunnel)
 • Lutning på golvet i tunneln för att få en god avvattning
 • Synliga ytor på konstruktioner ska klotterskyddas
 • Trummor och rörbroar ska utformas så att de inte utgör vandringshinder för fisk
 • Vid val av material ska hänsyn tas till miljö- och klimatkrav enligt 3.1.3.2 Material.

Övrigt

Gator och parker upphandlar underhåll och besiktningar av konstbyggnader.

Broregister förs i BATMAN.

Sidan publicerades