3.1 Övergripande projekteringsanvisningar

Krav

Projekteringen av anläggningar och system ska utgå från de krav på funktioner som kan härledas utifrån det förfrågningsunderlag och/eller den projektbeskrivning som Umeå kommun tillhandahåller för aktuellt projekteringsuppdrag, samt av anvisningarna i Teknisk handbok. I sådana fall där inte givna instruktioner och riktlinjer ger erforderlig vägledning, ska projektören samråda med beställaren för att fastställa hur givna krav ska tolkas eller om kompletterande krav behöver ställas.

Till underlag för projekteringen ska alltid ligga uppdaterade digitala kartor och inmätningar enligt 2.2.7 Digitala kartunderlag och geodetiska mätningar.

Projekteringen ska genomföras enligt de kvalitets- och miljöledningssystem som framgår under AUC.22 och underordnade rubriker i de administrativa föreskrifterna för det aktuella projekteringsuppdraget.

Kravhantering

Det finns flera olika regelverk för hur handlingar ska upprättas och arbeten ska bedrivas:

  • Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
  • Anvisningarna i Teknisk handbok.
  • Internationella, europeiska och nationella standarder.
  • Branschledande beställares regler och normer, i tillämpliga delar till exempel VGU och TRVK Bro.
  • Branschöverenskomna referensverk och beskrivningar, exempelvis AMA.

Om krav i Teknisk handbok är hårdare än lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter gäller Teknisk handbok. Vid motstridiga uppgifter mellan krav angivna i Teknisk handbok och standarder, branschledande beställares regler och normer samt branschöverenskomna referensverk så gäller krav i Teknisk handbok. Kraven i Teknisk handbok är att betrakta som lägsta krav. Ytterligare krav kan förekomma i en objektspecifik beskrivning.

Avsteg från krav

Av olika anledningar kan det behöva göras avsteg från krav i Teknisk handbok. Med avsteg menas att kravet inte uppfylls enligt anvisning i Teknisk handbok. Avsteg från standard och krav beskrivna i Teknisk handbok får inte ske utan skriftligt godkännande från mottagande förvaltare på trafikkontoret.

Godkännande ska ske under protokollförda projekteringsmöten eller skriftligen via e-post. Avsteg från krav i Teknisk handbok ska kommuniceras. Överenskommelser och beslut ska dokumenteras för spårbarhet.

Sidan publicerades