3.4.1 Elcentraler

Tillämpningsområden och kravställningar

Elcentraler ska finnas på ytor där aktivitet i form av evenemang, marknader, uppträdande och tillfällig belysning kan förväntas förekomma regelbundet, till exempel på torg, gågator och centrala parker. Placering och utformning ska vara anpassad till platsen, dess dagliga aktiviteter och drift.

Elcentralerna gör att tillfälliga elinstallationer/kabeldragningar kan undvikas, vilket ökar tillgängligheten och elsäkerheten samtidigt som det underlättar driftåtgärder.

Utlösningsvillkor för elcentralernas säkringar ska följa Svensk Standard SS 43 40 00 utgåva 4.

Utlösningsvillkoren kontrolleras av projektör eller vald entreprenör i programvara som beräknar spänningsfall och kabeldimensioner för den aktuella anläggningen.

Placeringar och riktlinjer

Elcentralers placering bör vara diskret och anpassas så att den inte stör utformningen. De placeras med fördel i anslutning till andra fasta element, till exempel mot husfasader, belysningsstolpar (dock inte träd) och gärna i anslutning till tomtgräns men utan att skymma sikten eller försvåra snöröjning.

Elcentralerna kan ytbehandlas för att bli mer diskreta och anpassas till omgivande gestaltning med hänsyn till exempelvis park-, natur- och kulturmiljöer.
Samråd bör ske med gator och parkers belysningsingenjör samt grönkompetensansvarig.

Elcentraler och uttag skall ej placeras under markytor.

Sidan publicerades