3.4.3 Parkmöbler, skräpkorgar, cykelställ, cykelskärmtak, dryckesfontän

Vid placering, val av utrustning gällande utformning och mått ska tillgänglighetskraven enligt Boverkets föreskrifter BFS 2013:9 - HIN 3 och BFS 2011:5 ALM 2 beaktas. Vid val av utrustning, placering, förankring och ytbehandling av utrustning ska hänsyn tas till att återkommande skötselmoment som trimning, beskärning, ogräsrensning, krattning, målningsarbete etcetera ska kunna utföras.

Möbler i hårdträ alternativt oljade/miljöskyddsbehandlade trämöbler föreskrivs företrädesvis före målade alternativt laserade möbler, detta på grund av bättre kvalitet/hållbarhet och därmed lägre driftkostnad.

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av park, grönytor eller lekplats bör en skötselplan för skötsel av utrustning upprättas. Skötselplanen ska bland annat innehålla utrustningslistor med artikelnummer, leverantör, monteringsanvisningar, typ av material och ytbehandling.

I ytor med gummiasfaltyta undviks nedgjutning av utrustning. Vid nedgjuten av utrustning i gummiasfalt (gäller inte lekutrustning) ska utrustning eller sittytor på möbler kunna bytas utan att riva gummibeläggningen. Montering kan dock ske med lösbartagbar förankring förslagsvis hylsa.

Sittplatser, bord

Merparten av sittplatserna ska ha ryggstöd och armstöd. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för informella sittplatser tex på murar och i trappor som ett komplement till fåtöljer/soffor/bänkar med rygg- och armstöd. Dessa har inga krav på tillgänglighetanpassning.

Sittmöjlighet ska finnas med jämna avstånd för att bland annat underlätta för äldre och funktionshindrade. Intill bänk eller soffa ska en plan, jämn yta med plats för rullstol/rullator finnas. Bänk/soffa bör också vara indragen från gångbanan för att inte utgöra ett hinder för synskadade personer, alternativt placeras i en möbleringszon. Tillräckligt utrymme ska finnas för att man ska kunna komma in med verktyg och rensa ogräs eller städa bakom och under parkmöbler.

Sittmöbler bör vara stadiga, finnas med rygg samt armstöd med framkant som går att greppa om. Armstöd bör nå förbi sittytans framkant. Sitsen bör inte luta bakåt, gäller inte solsoffor. Enskilda brädor i parkmöbler ska enkelt kunna bytas.

Höjd och utrymme kring bord bör anpassas för att möjliggöra för exempelvis rullstolsburna att kunna sitta med kring bord. För bord kan förlängd/uthängande bordsskiva på kortsida möjliggöra användning för rullstolsburen.

Skräpkorgar/Avfallskärl

Behovet av skräpkorgar/avfallskärl ska samrådas med Gator och parker. Omfattningen bör minimeras. Skräpkorgar ska inte finnas på/intill lek och sittytor. Vid placering ska lukt, skadedjur etcetera beaktas.

Skräpkorgar/sopkärl ska vara lättåtkomliga för arbetsfordon för tömning. Skräpkorgar med öppning uppåt undviks. De ska vara lätta att öppna för tömning även vintertid. Skräpkorgar ska stå stadigt, även vid tömning. De kan gärna ha en vikt i botten. Skräpkorgar kan ställas på sockel alternativt sättas på stolpe för att undvika att luckan fryser fast i is, snö eller mark.

Det ska vara lätt att komma intill för person med rullstol, rullator et cetera. Skräpkorgar/sopkärl ska därför stå på en jämn, slät yta. Placeringen får inte bli ett hinder för vinterväghållning.

Cykelpumpar

Cykelpumpar, eller så kallade luftpumpar, ska vara av modellen att de tål minusgrader och fungerar vintertid. Pumparna ska även vara utrustade med tystgående oljefri kompressor som kräver minimalt med underhåll samt ha lufthandtag med dubbla luftanslutningar som passar de flesta ventilerna. Att föredra är någon slags led-belysning inuti som gör pumpen lättare att uppmärksamma av cyklisten. På pumparna ska Umeå kommuns logga och förklarande symboler finnas. Placeringen av pumpar ska vara i anslutning till huvudstråk för gång eller cykel eller liknande stråk där det är ett stort flöde av cyklister.

Elanslutning på platsen måste finnas och platsen ska fungera att snöröja vintertid.

Dryckesfontän

Entreprenören ansvarar för dryckesfontän med tillhörande teknikbrunn, pump, ledningar etcetera fram till överlämning till parkdriften. Överlämning sker i samband med att dryckesfontänen godkänns i slutbesiktningen och Entreprenörens överlämnande av skötselbeskrivning/monteringsanvisning till Parkdriften. Om slutbesiktning infaller senare än september finns risk för sönderfrysning och en särskild besiktning för fontänanläggningen kan behövas.

Sidan publicerades