barn cyklar på cykelbana, bil, gata, hus

Säkra skolvägar

Umeå kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkra skolvägar och planerar för fysiska åtgärder kring och vid för- och grundskolor, till exempel hastighetssäkrade passager och övergångsställen. Planeringen syftar till att lokalisera vilka skolor som är i behov av översyn gällande trafikmiljön i skolornas närhet.

Huvudvägnät för gång och cykel

I Umeå tätort finns ett huvudvägnät för gång- och cykel som förbinder alla stadsdelar med centrala Umeå. Via huvudvägnätet nås de allra flesta förskolor och skolor i Umeå, på dessa stråk prioriteras oftast fotgängarnas och cyklisternas framkomlighet före bilen, inte minst vintertid. Utöver huvudvägnätet finns det övriga gång- och cykelvägnätet som binder samman staden.

Cykling och cykelvägar

Drift och underhåll

En viktig del i arbetet med säkra skolvägar är drift och underhåll, till exempel snöröjning, halkbekämpning, sandning och sopning. Umeå kommun ansvarar för och sköter de kommunala gatorna och gång- och cykelvägarna. Varje år görs en översyn av vägnätet och en prioritering sker utifrån de förutsättningar som finns.

Renhållning och snöröjning

Hastighetsöversyn

I Umeå kommun har en hastighetsöversyn genomförts bland annat för att skapa en säkrare trafikmiljö och ökad trygghet. Hur bedömningen kring olika hastigheter ser ut beror bland annat på gatornas utformning och tillgång till separat gång- och cykelvägnät. Hastigheten vid skolor är oftast 30 km/h och sällan över 40 km/h. Skolor är därtill ofta placerade i det lågtrafikerade gatunätet i bostadsområden.

Hastigheter på vägar och gator

Olycksstatistik

Olycksstatistiken visar på att vår trafikmiljö har blivit betydligt säkrare, tack vare gång- och cykelbanor samt trafiksäkerhetsåtgärder. Barn är sällan med i allvarliga olyckor som fotgängare eller cyklist. De senaste 10 åren har inget barn i åldern 6–16 år skadats allvarligt i Umeå kommun. De skador som sker är övervägande singelolyckor bland barn i tidiga tonåren.

Hänsyn i trafiken

En trafiksäker miljö skapas dock inte enbart utifrån hur platsen utformas, utan även utifrån trafikanternas beteenden. Kollvisionen är en del av Umeå kommuns arbete med trafiksäkerhet. Grunden för ett bra samspel i trafiken är ögonkontakt, att visa hänsyn, anpassa hastigheten och följa trafikreglerna. När vi har koll ser vi våra medtrafikanter och agerar tillsammans med dem. Oavsett om vi kör bil, cyklar eller går.

Kollvisionen

Läs mer och få tips om säkra och sunda skolvägar

Sunda skolvägar

Tips till vårdnadshavare

Tips till lärare och skolledare

Mer information

Sidan publicerades