Böleå 1:77 – ändrad användning

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ändrad användning.

Diarienummer BN-2018/02166

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2019-02-13.

Protokollsutdrag

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutar att fortsätta handläggningen av ärendet och att planområdet utökas till att även inkludera älvbrinken nedanför Böleå 1:77. Syftet är att säkerställa bärighet på Nipvägen, minska erosions- och skredrisk samt att möjliggöra ett älvnära gång- och cykelstråk.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/bolea177