Nybyggnad av enbostadshus eller fritidshus

Ett enbostadshus är en byggnad avsedd för permanent boende. Ett fritidshus är en byggnad avsedd för tillfällig vistelse som är mindre än 4 månad per år.

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov:

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen
 • Beställ nybyggnadskarta. Läs mer och beställ nybyggnadskarta
 • Finns vatten och avlopp? Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning, vilket i sig kräver tillstånd. Läs mer om Eget avlopp.
 • Behöver jag anpassa mitt hus till bullerförhållanden på tomten?
 • Hur är markförhållandena, är det möjligt att bygga det jag tänkt?
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån befintlig mark, omgivning och gata/trottoar?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Läs mer om tillgänglighet här.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 31 000–39 000 kronor beroende på om du det du vill bygga följer eller avviker från detaljplan eller ligger utanför planlagt område. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Observera att kostnad för Nybyggnadskarta tillkommer på 8 925 kr eller 10 630 kr beroende på vilken karta som krävs. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor.

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Avgiftsexempel för nybyggnad av enbostadshus

Ansökan om nybyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

14 547 kr

17 904 kr

32 451 kr

Avviker från detaljplanen

20 701 kr

17 904 kr

38 605 kr

Utanför område med detaljplan

19 023 kr

17 904 kr

36 927 kr

Avgiftsexempel för nybyggnad av fritidshus

Ansökan om nybyggnad

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

13 428 kr

17 904 kr

31 332 kr

Avviker från detaljplanen

19 582 kr

17 904 kr

37 486 kr

Utanför område med detaljplan

17 904 kr

17 904 kr

35 808 kr


Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades