Stäng

Bekämpningsmedel

Ett kemiskt bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Oftast är medlet verksamt i mycket små mängder och det innebär att det kan ge stora effekter på miljön och människors hälsa om det hamnar fel i miljön. När ett medel använts kan det spridas vidare i ekosystemen via till exempel mark och vatten.

Medel kan vara svårnedbrytbara och även nedbrytningsprodukterna kan vara farliga. Därför finns det många regler om bekämpningsmedel. Det är viktigt att minska användningen så mycket det går och att iaktta stor försiktighet när medel väl används.

Krav som gäller både för privat och yrkesmässig användning

Fasta skyddsavstånd

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd

  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Information

Den som avser sprida växtskyddsmedel där allmänheten får färdas fritt (undantaget åkermark) ska sätta upp informations­­anslag om det innan spridningen. Vid utsläpp av växtskyddsmedel (olyckor eller dylikt) ska räddningstjänst och Miljö- och hälsoskydd snarast underrättas och vid behov även berört områdes ägare eller nyttjanderättshavare underrättas (vissa försumbara fall är undantagna).

Tillåtlighet, avfallshantering och hänsynsregler

Inom vattenskyddsområde kan krav på tillstånd även gälla privat hantering och förvaring av bekämpningsmedel.

Kontrollera gärna i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om dina bekämpningsmedel fortfarande är tillåtna att använda. Ibland finns nyare beslut om klassificering och godkännandedatum som kan bero på att man uppmärksammat nya hälso- eller miljörisker.

Tänk på att

  • användningsvillkoren som gäller för respektive preparat måste följas
  • gamla kemikalieförråd (även privata) bör gås igenom eftersom de kan innebära stora risker vid olyckor och bränder
  • utgångna preparat lämnas till miljöstation eller återvinningscentral (hushåll) eller annan godkänd mottagare av farligt avfall (företag med mera)
  • miljöbalkens allmänna hänsynsregler om kunskap, skäliga skyddsåtgärder, försiktighet, produktval och val av plats gäller var och en beträffande bekämpningsmedelsanvändning.
Sidan publicerades