Stäng
Historiskt foto över del av Norrbyskär där timmerflottning syns.

Fotoägare: Västerbottens museums fotoarkiv

Sanering av Norrbyskär

Förhöjda halter av dioxin

I juni 1891 besökte Frans Kempe Norrbyskär och han beslutade att anlägga Mo ångsåg på öarna. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Omkring 1920 då produktionen var som störst producerades cirka 95 000 kubikmeter virke per år. På grund av sviktande konjunktur minskade verksamheten successivt och år 1952 lades sågverket ned.

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskyddsmedel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket.

Vad är dioxin?

Dioxiner är giftiga, svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjorna och lagras i fett. Cirka 90 procent av de dioxiner som vi får i oss kommer via livsmedel, framför allt fet fisk från Östersjön och Bottenviken samt mejeriprodukter. Dioxiner är inte akut giftiga.

Var finns det föroreningar?

Områden där halterna av dioxin är höga och ligger ytligt har spärrats av eller täckts med ren jord, för att undvika att barn får i sig jord som är förorenad. Det är i sågverksområdet (1), där träskyddsbehandlingen i huvudsak skedde, som vissa delar har spärrats av. Vid de så kallade kubbhusen på Långgrundet (2) finns också förhöjda halter, dock inte så höga att det krävs avspärrning. Men om man vistas i området bör man för säkerhets skull undvika direktkontakt med jord.

Är det farligt?

Det bedöms inte finnas någon risk med att vistas på de delar av sågverksområdet som är öppna. Även vid de så kallade kubbhusen på Långgrundet finns förhöjda halter. Här är halterna inte så höga att det krävs avspärrning men om man tänker vistas i området bör man undvika direktkontakt med jord. På övriga delar av öarna, till exempel Stengrundet, Blågrundet, största delen av Långgrundet samt platserna kring värdshuset, KFUM:s anläggning och sommar­bostäderna, kan man vistas utan att det finns någon risk för att påverkas. Respekteras avspärrningarna går det att vistas på hela Norrbyskär utan någon risk för att påverkas.

Hur ser tidplanen ut?

Saneringen på Norrbyskär startar hösten 2022. Finansieringen är klar och saneringen väntas pågå under två år. Entreprenaden utförs av NCC.

Karta över föroreningar på Norrbyskär. Klicka på bilden för att se en större karta.

  1. Sågverksområdet med dioxinföroreningar från träskyddsbehandling. Här har vissa områden spärrats av.
  2. Långgrundet, dioxinföroreningar.
  3. Tungmetaller från galvanisering.
  4. Pråmvarvet. PAH-föroreningar.
  5. Båtslipen. Tungmetaller från båtbottenfärger.

Dokumentation

Dokumenten är i pdf-fomat.

Tillstånd

Tillstånd Mark-och miljödomstolen, Umeå tingsrätt 2020-12-08 , 3.5 MB.

Teknisk beskrivning

Bilaga 1: Geoteknik, PM 2017-05-19 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Bottenscan djup , 1.5 MB.

Bilaga 3: Lilla Norrbyskär, PM , 2.6 MB.

Bilaga 4: Täktplan täktområde mellan Långgrundet och Stengrundet , 18.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk beskrivning, slutversion 2019-04-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samrådsprövningar  , 209.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1: Inbjudan till samråd inför sanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Förteckning över särskilt berörda , 112.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3: Protokoll och minnesanteckningar, samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet , 105.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4: Protokoll och minnesanteckningar från möte med övriga Länsstryrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5: Protokoll och minnesanteckningar från öppet samrådsmöte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6: Inkomna skriftliga yttranden , 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sanering på Norrbyskär, l , 83.7 kB, öppnas i nytt fönster.änsstyrelsens samrådsyttrande , 83.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Norrbyskär,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Miljökontorets samrådsyttrande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 11: Kulturmiljöinventering , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 12: Hydrogeologi , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 13: Avhjälpandeåtgärder, PM , 31 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 1: Samrådsredogörelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Fastighetskarta , 431.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3: Översiktsskiss , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4: Planritning, erosionsskydd Långgrundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5: Principsektion, erosionsskydd och strandskoning , 148.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6: Planskiss, täktområde mellan Långgrundet och Blågrundet , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 7: Principsektion, täktområde mellan Långgrundet och Blågrundet , 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 8: Tidplan för åtgärder , 110.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 9: Bullerutredning , 6.5 MB.

Bilaga 10: Naturvärdesinventering , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 11: Kulturmiljöinventering , 27.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 12: Hydrogeologi , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 13: Avhjälpandeåtgärder, PM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning, slutversion 2019-04-26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutrapporter

Huvudstudie, Norrbyskär, utvärderingsrapport , 44 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1–6: Huvudstudie, Norrbyskär , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Norrbyskär, bidragsansökan , 87.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3: Utvecklingsprojekt, Norrbyskär , 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Norrbyskär, förstudie , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskklassificering, Norrbyskärs varv enligt MIFO-modellen , 193.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsgång , 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Avrapportering Norrbyskär, SWECO , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering, Norrbyskär , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturhistorisk utredning Norrbyskärs sågverksmiljö, slutrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/saneringnorrbyskar