Bild av Ångbåtsbryggan på Norrbyskär

Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp i Västerbottens skärgård, ca fyra mil söder om Umeå. På sommaren lever ön upp och befolkas då av både öbor och turister. Hela den idylliska miljön är från tiden då samhället blomstrade med en av Europas största sågverksindustrier och i landskapet finns fortfarande spår från denna tid i form av pråmvrak och andra kulturspår.

Att besöka Norrbyskär

Den gamla herrgården Norrbyskärs wärdshus erbjuder mat och övernattning, ångmaskinshuset har blivit museum, skolan har blivit lägergård och på den yttersta delen av ön bedriver KFUM både lägerskola, kursgård och sommarläger. En viktig plats på ön är färjeläget där många samlas när färjan från Norrbyn lägger till. Där finns både information om ön och en kiosk med de viktigaste förnödenheterna.

Illustration över Norrbyskär, Umeå kommun

Illustration: Eva Jonsson

Norrbyskär historia

Ögruppen Norrbyskär bildades av inlandsisen för ca 10 000 år sedan. Isräfflor och öarnas långsträckta utformning vittnar om hur de en gång skapats och den kraftiga landhöjningen är än i dag ett resultat av att isens tyngd en gång tryckte ner landmassorna.

I juni 1891 besökte Frans Kempe Norrbyskär och han beslutade att anlägga Mo ångsåg på öarna. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Omkring 1920 då produktionen var som störst producerades cirka 95 000 kubikmeter virke per år. På grund av sviktande konjunktur minskade verksamheten successivt och år 1952 lades sågverket ned.

Skötsel och sanering av Norrbyskär

Sedan 1997 har Umeå kommun ansvar för skötsel och miljösanering av Norrbyskär. Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskyddsmedel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket. I dagsläget fortgår arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag och vår förhoppning är att påbörja saneringsarbetena under hösten 2021. Naturvårdsverket har beslutat att det bidrag för saneringen som Umeå kommun beviljats får användas fram till 2023 istället för 2022 på grund av Coronapandemin. Saneringen väntas pågå under två år och ska genomföras vintertid när det är få besökare på ön.

Ny brygga vid Kalmarn

Den gamla ångbåtsbryggan för gästbesökare är förfallen. Fritid har fått i uppdrag att bygga en ny gästbrygga vid Kalmarn till sommaren 2021 enligt beslut i Kommunstyrelsens Näringsutskott. (KSNAU) Även stigar och skyltning på Norrbyskär ska rustas upp.

Färjetrafik från Norrbyn

Norrbyskärsfärjan AB kör tio turer per dag till Norrbyskär under högsäsongen på sommaren. Under vår och höst går färjan tre turer per dag och det är möjligt att boka extraturer hela den isfria tiden på året. Se länk nedan till tidtabell och prislista.

Sidan publicerades