Bild av Ångbåtsbryggan på Norrbyskär

Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp i Västerbottens skärgård, cirka fyra mil söder om Umeå. På sommaren lever ön upp och befolkas då av både öbor och turister. Hela den idylliska miljön är från tiden då samhället blomstrade med en av Europas största sågverksindustrier och i landskapet finns fortfarande spår från denna tid i form av pråmvrak och andra kulturspår.

Att besöka Norrbyskär

Ångmaskinshuset har blivit museum, skolan har blivit lägergård och på den yttersta delen av ön bedriver KFUM både lägerskola, kursgård och sommarläger. En viktig plats på ön är färjeläget där många samlas när färjan från Norrbyn lägger till. Där finns både information om ön och en kiosk med de viktigaste förnödenheterna.

Illustration över Norrbyskär, Umeå kommun Förstora bilden

Illustration: Eva Jonsson

Aktuellt 2024

Kalmaren, Truthällan och Ångbåtskajen

  • Under sommaren 2024 hänvisas båtbesökare till Kalmaren eller Truthällan. Stugägare på ön måste själva gå samman och ordna gemensamma båtplatser liksom i andra delar av kommunen. Vi har haft samtal med samfälligheten och verksamhetsägare på ön om beslutet.
  • Truthällan ligger vackert till och sköts av Hörnefors båtklubb. För att ta sig från Truthällan till centrala delar av ön får man vandra på smala stigar.
  • Kalmaren vänder sig till friluftslivet och övernattare eftersom läget är skyddat mot vind. På grund av saneringen så kommer planerade ytterligare åtgärder att genomföras först 2025 vilket kommer att göra det blir lättare och trevligare att besöka ön via den kajen. De planerade åtgärderna är bland annat en ny mindre stig, ny kaj, grillplats, utedass samt vedeldad bastu öppen för allmänheten.
  • Umeå kommun har bestämt att Ångbåtskajen på Norrbyskär ska rivas och rivningen påbörjades under våren 2024 och kommer att återupptas tidigast i slutet av augusti 2024. Kajen är skadad av vind och vatten, och det finns en risk för både människors säkerhet och miljön om den inte tas bort. Idag finns inget beslut om Ångbåtskajen ska återuppbyggas.
  • Umeå kommun vill även fortsättningsvis jobba tillsammans med samfälligheten och verksamheterna på ön samt båt­klubbarna för att se till att ön fortsätter att vara en spännande plats att besöka även i framtiden då saneringen är slutförd.

Färjetrafik från Norrbyn 2024

  • Sommaren 2024 kommer färjan att gå till Norrbyskär enligt tidtabell, med en mindre färja, vilket innbär att utrymmet på båten är mer begränsat och inga bilar kan tas på båten. Umeå kommun har i vår tagit över ägarskapet av färjelägena i Norrbyn och på Norrbyskär. Efter en kajutredning som visat att kajerna vid Norrbyn och Norrbyskär är i behov av renovering så kommer det arbetet att påbörjas hösten 2024 och planeras färdigställas under 2025. Det görs för att säkerställa att färjetrafiken kan lägga till i Norrbyn och på Norrbyskär. Läs mer om färjetider Norrbyskärsfärjan (norrbyskar.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksparkering och färjeläge Norrbyn

  • Den allmänna besöksparkeringen sköts av Upab, där finns 234 parkeringsplatser samt 3 ställplatser för husbilar. Läs mer på Upabs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Inom området finns även en yta som används av småbåtshamnen. Samt en yta med återvinningsstation via Vakin.
  • Sommaren 2024 kommer Upab att hantera ny skyltning inom färjelägets område där man vill uppnå en tydlighet kopplat till parkering i området. Framöver kommer man även att jobba med platsen som entré till Norrbyskär.

Norrbyskär historia

Ögruppen Norrbyskär bildades av inlandsisen för cirka 10 000 år sedan. Isräfflor och öarnas långsträckta utformning vittnar om hur de en gång skapats och den kraftiga landhöjningen är än i dag ett resultat av att isens tyngd en gång tryckte ner landmassorna.

I juni 1891 besökte Frans Kempe Norrbyskär och han beslutade att anlägga Mo ångsåg på öarna. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Omkring 1920 då produktionen var som störst producerades cirka 95 000 kubikmeter virke per år. På grund av sviktande konjunktur minskade verksamheten successivt och år 1952 lades sågverket ned.

Skötsel och sanering av Norrbyskär

Sedan 1997 har Umeå kommun ansvar för skötsel och miljösanering av Norrbyskär. Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskydds­medel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket. Saneringen började hösten 2022 och väntas pågå under två år och ska genomföras vintertid när det är få besökare på ön. Saneringen har under vintern 2023–2024 stött på en del problem på grund isläget vilket kommer förlänga tiden för saneringen i några veckor längre än beräknat.

För insatser på Norrbyskär har en arbetsgrupp på kommunen tillsatts för att se över insatser för att bland annat öka trivseln för besökande och verksamma på ön till när saneringen är avslutad.

English subtitles

Sidan publicerades www.umea.se/norrbyskar