lummig grönska, grusad gångväg, älven

Årstidernas park

En grönskande oas på umeälvens strand

Årstidernas park är resultatet av ombyggnaden av det område inom Staden mellan broarna som ursprungligen kallades Lugn och ro. Målet var att skapa en park för alla som söker en andningspaus, en grönskande oas på Umeälvens strand, en tillåtande plats med blommor, lek och gärna caféverksamhet som en kontrast till den mer representativt utformade Rådhusparken alldeles intill.

Delen Lugn och ro var tänkt att bli en park med en blandning av avskildhet och öppenhet och med en kvalitet och detalj­rikedom som kunde fungera som en föränderlig inspirationskälla för park och trädgårdsskapande i Norra Sverige. Den populära idéträdgården Trädgård i norr från bomässan 1987 togs bort inför ombyggnationen av Rådhusparken och Lugn och ro park skulle i viss mån ersätta de kvaliteter som denna har erbjudit.

Årstider, återbruk och mötet med älven

Arbetet med omgestaltningen av området Lugn och Ro börjades 2012 och har resulterat i Årstidernas park som står helt färdig sommaren 2015. Uppdraget gick till landskapsarkitektkontoret Combine. Utformningen av den nya parken tar fasta på årstidsväxlingar, återbruk, medborgardialog, mötet med älven och stadens gröna samband.

En grön pusselbit

En mer stadsmässig utformning av Strandgatan där trottoaren lagts direkt mot kvarteren och själva gatan smalnats av från fyra till två körfält har möjliggjort en rejäl utökning av parkens yta. En mer än 100 meter lång stödmur i återvunnen kajsten byggdes skapades utrymme längs älven för ett grönt och lummigt parklandskap.

Den tillfart till Kyrkbron som tidigare skar igenom kyrkkullen har rivits och en parkering nära korsningen Östra Rådhus­gatan/Strand­gatan har tagits bort. Borttagandet av överflödiga trafikytor har resulterat i nära 5 000 kvadrat­meter ny parkyta mitt i centrala Umeå. Årstidernas park knyter ihop Rådhusparken med Kyrkbacken och Vänorts­parken – Umeå har äntligen fått en större, sammanhängande stadspark.

Medborgardialogen inspirerade till vattenkontakt och Umecabana

Under det tidiga idéarbetet samlades Umeåbornas idéer, synpunkter och önskemål kring den nya parken in. Det fanns möjlighet att lämna synpunkter i samband med parkveckan i Glashuset, det hölls en workshop inom ramarna för Höstljus i november och de första idéskisserna visade på Umeå kommuns öppet hus. Några idéer som togs tillvara handlar om möjligheten att sola på gräset nära älven, att kunna komma nära älvens vatten och gärna doppa fötterna. Umecabana, parkterrassen längs Strandgatan är en utveckling av ett önskemål om att ta Copacabana till Umeå.

Kajstenar återanvänds och träd flyttas

Den långa, vindlande stödmuren är byggd av återvunnen kajsten. Stenen har ursprungligen legat på Umeås kaj (i dag Skeppsbron) och har efter många, många år kommit till användning igen. Återbruk är ett genomgående tema i parken och andra exempel är gabionmuren vid Kyrkbron där resterna av den rivna brotillfarten krossats och använts som fyllning och flyttade träd, till exempel tallarna i den västra delen av parken som flyttats från Rosendalsparken.

Årstidsvariation är ett annat tema i parken och kan förutom i valet av växtmaterial ses i terrängmodelleringen. Grönskande kullar i parkens östra del ger goda möjligheter till såväl solbad som pulkåkning. Murens vindlingar skapar skyddade, soliga sittplatser som ska locka även tidig vår och sen höst. Parkens belysning är utformad för att skapa variation under årets långa, mörka månader, till exempel genom möjligheter till färgvariation.

I Årstidernas park finns stora gräsytor nära vattnet. Det finns flera olika trädäck och olika typer av trappor eller steg som möjliggör närkontakt med älven och i parkens centrala del har älvbrinken skålats ur. Parken innehåller mängder av olika sitt- och hängytor men även ytor som är möjliga att använda för mindre evenemang och utställningar.

Parkens växtmaterial

I parken finns ett stort antal olika träd, bland annat flera olika sorters vårblommande körsbär, träd med höstfärger och också många barrväxter. I de olika planteringsytorna finns mer än 50 sorters perenner och ett tiotal grässorter. Klätter­växter planteras för att ge grönska på höjden.

Etappen mellan Vasagatan och Rådhusparken invigdes sommaren 2014.

Konsult: Combine

Entreprenör: NCC

Årstidernas park. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/arstidernaspark