Strandpromenaden

Strandpromenaden utgörs av en långsmal sträcka av två delar, Östra och Västra Strandpromenaden, åtskilda av kaj­området nedanför Rådhusparken. Den västra delen är särskilt populär för promenader tidigt på våren då värmen från vårsolen hänger sig fast mot slänterna ner mot älven.

Parken tidigare

I början av 1950-talet föreslog Umeå stads kulturnämnd att man skulle betona vikten av att de vackra stränderna vid älven i så stor utsträckning som möjligt bevarades och gjordes tillgängliga för stadens befolkning. Den västra delen började att formas omkring 1958 då ett avtal skapades för detta.

Öbackaområdet utgör en del av den östra strandpromenaden och här låg Umeås första industriområde bestående av en snickerifabrik, hyvleri, mekanisk verkstad samt ett gjuteri.

Parken nu

Strandpromenaden löper efter älven mellan småbåtshamnen på Lundåkern i väst till Sofiehem i öst. Ovanför småbåts­hamnen fortsätter ett grönområde upp till Backens kyrka och vidare upp mot Brännland med sevärdheter som Notvarps­bron och Arboretum Norr.

Västra promenaden består i början av tät och lummig vegetation mot älven. Den sista biten mot småbåts­hamnen är mera öppen i sin karaktär beroende på en bergutfyllnad för att stabilisera niporna och minska risken för skred. Dessa delar är planterade med grupper av björk samt strategiskt utplacerade sittbänkar. Den västra delen har tidigt blommande vitsippor i slänterna samt olika småfåglar som sjunger och gör området attraktivt att besöka.

Den östra strandpromenaden är mera öppen i sin karaktär bestående av stora gräsytor och enstaka träd. Denna del är relativt ung med unga träd i grupperingar. Ett parti med äldre träd finns söder om Scharinsvägen. Vegetationen är gles vilket ger kontakt med älvens strömmande vatten. I östra delen mynnar två bäckar ut, Djupbäcken och Sandbäcken. Vid mynningarna växer gråal samt hägg. Vid Djupbäckens utlopp brukar man kunna se strömstaren i full aktion.

Planteringarna består av som basträd björk men även rönn, silverpil, klotpil, hägg, lönn, lind, al, asp samt en blodhägg. Barrträden består av tall, blågran, gran, lärk samt buskage av sibirisk ärtbuske, rönnspirea, brudspirea och häggmipel.

Nedanför Konsthögskolan finns ett konstverk, Odelman, en skulptur i diabas av Baard Breivik.

Parken i framtiden

Älvlandskapet utgör en viktig del av Umeås identitet och har stor betydelse som rekreation för invånarna och det är viktigt att möjligheten att röra sig längs med älven bevaras och utvecklas.

Hitta hit

Sidan publicerades