Flygfoto med ritning som visar området där parken vid Lundåkern byggs: träd, älv och små vägar syns.

Gestaltning av Kvarnlunden, parken vid Lundåkern. Här blir det stora grönytor, en nipa, promenadstråk och utrymme för aktiviteter. Planen är att parken ska vara helt klar 2023.

Kvarnlunden växer fram vid Lundåkern

Arbetet med Umeås nya park vid Lundåkern och Lundabron är igång. I år, under jubileumsåret då Umeå fyller 400 år, intensifieras arbetet.

Under 2023 ska Kvarnlunden vara färdigställd.

– Men egentligen är en park aldrig färdig. Med naturens och Umeåbornas hjälp fortsätter parken hela tiden att utvecklas, säger Axel Thorén, landskapsarkitekt, Umeå kommun.

Grillplatser tillkommer

På platsen bygger vi bland annat en nipa – en avlång kulle – med sluttningar att sola sig på sommartid och backar att åka pulka i under vintern. Vi sätter upp grillplatser, vi skapar promenad- och lekstråk genom lövskogen och vi skapar tillgängliga platser närmast älven.

– Det ska bli en park för alla, året om, konstaterar Axel Thorén.

Tre promenadstråk tar form

Tre promenadstråk är planerade att bli klara under 2022: Rörelsestigen, Stora asp-promenaden och Skogsbadet. Läs gärna mer om dessa promenadstråk längre ner på sidan. Uppdatering: Tidsplanen och utformningen av skogsbadet och asp-promenaden kan förskjutas på grund av släntstabiliserande åtgärder som behöver göras på Kvarnvägen.

I samband med parkbygget förbättrar vi också intilliggande gång- och cykelvägar, liksom Kvarnvägen, som får ny belysning och nya parkeringsmöjligheter.

Kvinna i träningskläder hänger på en stång i lummig miljö.

Många Umeåbor efterlyser ett utegym i Kvarnlunden.

60 förslag för Kvarnlundens utformning

Vi har fått in 60 meddelanden från kommuninvånare med många förslag på vad Kvarnlunden kan innehålla. De allra flesta kommentarer är positiva och uppmuntrande.

16 personer har påpekat att detta vore en bra plats för utegym, något som vi nu arbetar för att tillgodose.

Grillar och sittplatser är också viktigt och något som är planerat men som vi lägger lite extra tankekraft på för att det verkligen ska passa alla.

Naturen går i första rummet

Aktivitetsytor för bland annat boule och yoga önskas också, men detta tar så klart plats från befintlig natur och måste vägas mot att lika många önskat bevarande av natur vilket också är det politiska uppdraget – att skapa en grön lunga.

Bad vore önskvärt, men något som vi fokuserar på att lösa vid Bölesholmarna, där förutsättningarna är bättre.

En plats där många stråk möts

Platsen är viktig för framkomligheten och många stråk möts på platsen. Sju synpunkter handlade om att fortsätta värna biltrafiken i området, mycket på grund av båtramp och båtbrygga, och lika många vill värna cyklisterna på olika sätt. Ett problem som identifierats är att det i dag är en omväg om du ska mot Nolia med cykel, vilket så klart beror på att den branta slänten är svår att passera rakt över med godkänd lutning – något för trafikplanerarna att bita i.

Det har också kommit in synpunkter som ligger utanför parkprojektet men som är värda att nämnas. Restaurang, kafé, uteservering och kallbadhus är exempel på verksamheter som inte hanteras på parkmark om de inte är flyttbara. Som tur är har vi företagare i Umeå som är beredda att flytta in sina vagnar i området - något vi välkomnar och ska underlätta efter bästa förmåga.

Medborgarförslag

Här redovisar vi alla de förslag som kommit in kring utformningen av Kvarnlunden. Förslagen har drivits in från skyltar vid Kvarnlunden, samt via denna webbsida. Antal omnämnanden står inom parentes.

Utegym (16)

Grillar och sittplatser (8)

Cykel - bättre vägar och service (7)

Bil - parkering och ställplats (7)

Sport - boule, yoga etcetera (5)

Service - servering etcetera (inte en fråga för Gator och parker) (5)

Natur - ta vara på lövskog (4)

Bryggor och bad (4)

Växter och blomning (3)

Övrigt - konst, trädäck, kallbadhus (3)

Lek - utveckla leken i området (2)

Hundrastgård (inte en fråga för Gator och parker) (2)

Skiss som visar fem träd och ett promenadstråk, målat i gult och grönt. En människa rör sig på promenadstråket.

I Skogsbadet rör du dig framåt på naturens villkor.

Promenadstråk Skogsbadet

Här är det varken rent eller prydligt. Här växer, lever och förmultnar rasbrantens och skogens växter och varelser. Om du går långsamt upptäcker du något nytt varje gång: ett fågelläte, en blomma eller asparnas långsamma färgskiften.

Skiss med gula och gröna färger, som visar fyra träd och ett promenadstråk och lekande barn.

Rörelsestigen ska inspirera till lek och rörelse.

Promenadstråk Rörelsestigen

Igenom, upp, ner, över med ett hopp och ner med fart. Ta dig fram på ditt sätt genom rörelsestigen. Med enkla medel ska stigen utvecklas till en lekfull upplevelse i magiska gläntor. Skogen, snön och träden ska bli en del av denna lekotop – en plats där ekologi och lekologi möts.

Illustration med mycket gula färger, en väg som går genom en allé med aspar.

Stora asp-promenaden blir ett stråk för alla i behov av energipåfyllning.

Promenadstråk Stora asp-promenaden

Mäktiga aspar, stora träd och blommande buskar. Sittplatser, lugn och brus från ån. Vackra armaturer som ger trygg belysning. Det här blir en plats för äldre, för hundägare och alla som behöver en plats för möten och för att ladda om.

Frågor och svar

Umeå kommun skapar en ny park, Kvarnlunden. Arbetet utgår från det som finns på platsen – naturlig lövskog som görs tillgänglig med nya stigar och inredning.

Den nya parken är ett komplement till de centrala parkernas funktioner. Vi förlänger därmed parkstråket längs med strandpromenaden till Lundabron och gör platsen till ett attraktivt besöksmål för alla Umeåbor. Lundabron har gjort området populärt och platsen behöver rustas upp. Lundåkern är en perfekt plats för en park med sina unika lövskogskvaliteter i älvsnära läge. 

Parken har fått namnet Kvarnlunden. Lundaparken diskuterades också (av byggnadsnämnden som namnsätter) men vi har redan en park i Umeå som heter så, vid Tvärån nedanför Lundavägen

Umeå kommun genom Gator och parker, som har medel för investeringen i sin budget.

Tekniska nämnden beslutade om investeringsprogrammet i mars 2021.

Området som helhet kommer att vara helt färdigställt 2023. Själva parkdelen iordningställs löpande medan bygg­entreprenaderna startar upp 2021/2022 och färdigställs 2022/2023.

Vi kommer att ha klart en del stråk och rum 2021 och med fortsatt utveckling under 2022. Som helhet är parken färdigställd 2023.

Axel Thorén, landskapsarkitekt på Umeå kommun, har tagit fram parken i nära samarbete med övrig park­kompetens på Gator och parker.

Vi skapar stigar för avkoppling, aktiviteter och rörelse. Vi tillför också en nipa, en höjd, som vi hoppas ska ge plats för avkoppling och sol sommartid och pulkåkande vintertid.

Totalt 3,5 miljoner kronor för insatserna under 2021 och 2022.

Båtplatserna och bryggorna blir kvar. Båtrampen blir också kvar med möjlighet att vända och backa ner båttrailers vid rampen. Två parkeringsplatser för handikappade och två avlastningsplatser kommer att finnas mellan båtramp och båtbryggor.

Det är en faktor som vi tar med i arbetet, för att göra parken så tillgänglig som möjligt med de resurser som vi har och med de förutsättningar som finns på platsen. Se även föregående fråga.

Det blir tre grillplatser, med vedförvaring.

Det har aldrig varit en ställplats för husbilar och husvagnar, även om vi vet att många tagit chansen och ställt sig där. Vi rekommenderar i stället att husbils- och husvagnsentusiaster letar upp ställplatser där det är okej att stå, vilket går att ta reda på via exempelvis Upab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Byggbarackerna flyttas i slutet av juni 2021 och pumphuset är under utredning inför om- och nybyggnation under 2022.

Sidan publicerades www.umea.se/kvarnlunden