Vattenkvalitet och ekologisk status

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet

Sverige arbetar sedan årtionden tillbaka med att förbättra kvaliteten på vattnet med hjälp av lagstiftning och andra styrmedel. Sedan år 2000 finns EU-regler som binder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor. Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet innebär att den ekologiska statusen ska vara minst god för alla sjöar senast 2021, och inga sjöars status får försämras. 

Kommunen arbetar för bättre vattenkvalitet

Kommunen arbetar efter ett åtgärdsprogram. Tillsyn av avlopp, industrier och jordbruk med mera är några åtgärder. Planering av bebyggelse är en annan. Kunskapen om sjöarna och deras vattenkvalitet används vid exempelvis detaljplaneläggning och bygglovsansökan. Kommunen håller också på att ta fram en plan för vatten och avlopp. Under 2014 ska tillsyn ske av verksamheter kring Nydalasjön, exempelvis när det gäller påverkan från dagvatten. Nydalasjön är känslig och inte i balans.

Mer information

Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2021. Läs mer om Vattenmyndigheten Bottenvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlas provresultat från provtagningar av badplatser i hela Sverige. Läs resultaten för platsen du badar på i sommar.

Miljötips till stugägarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - film med klimatambassadören Staffan Ling.

Karta över ekologisk status

Här hittar du en karta över den ekologiska statusenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i sjöar, vattendrag och kustvikar

Sidan publicerades