Strandskyddsdispens vid åtgärder i vatten

I samband med anmälningspliktig vattenverksamhet och upplägg av muddermassor inom strandskyddat område, kan det krävas strandskyddsdispens.

Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter är förbjudna inom strandskyddsområde och kräver dispens.

Ansökan till Miljö- och hälsoskydd

Ansökan om strandskyddsdispens handläggs hos Bygglov utom i de fall då dispensansökan sammanfaller med anmälan om vattenverksamhet. Då görs handläggningen hos Miljö- och hälsoskydd.

Ansökan gör du via kommunens e-tjänst.

Vad utreds i en dispensprövning?

I en dispensprövning utreds det om det finns förutsättningar för att bevilja dispens, det vill säga om det finns särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med strandskyddets syften.

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Mer information

Läs mer om strandskydd och vilka olika åtgärder som kräver strandskyddsdispens. På sidan hittar du även information om hur du ansöker om strandskyddsdispen där handläggningen sker hos Bygglov.

Sidan publicerades