Vattenråd

Ett vattenråd är ett forum där kommuner, företag, intresseorganisationer markägare och myndigheter möts för att diskutera hur man ska hantera gemensamma vattenfrågor. Umeå kommun deltar i fyra vattenråd.

Vattenråd är ett forum för samverkan inom ett vattenrådsområde mellan alla som är intresserade av vattenfrågor. Här kan också myndigheter lyfta frågor där man vill ha delaktighet. I Bottenvikens vattendistrikt finns 13 vattenråd, varav två är kustvattenråd. Umeå kommun deltar i tre vattenråd: Mellanbygdens, Ume-Vindelälvens och Södra Västerbottens, samt ett kustvattenråd: Södra Bottenvikens.

Ett vattenrådsområde inkluderar ett eller flera avrinningsområde. Tanken är att utgå från vattnets väg och inte inskränkas av administrativa gränser. Vattenråden hanterar frågor som rör såväl ytvatten, grundvatten som kustvatten.

Lokala förutsättningar och bred förankring

I vattenråden ingår representanter för bland annat kommuner, skogs- och gruvnäringen, energibolag, bransch­organisationer, ideella intresseföreningar och privatpersoner. Sammansättningen bör speglar de lokala förutsättningarna och vattenråden strävar efter en så bred förankring som möjligt. Alla som vill är välkomna att vara med.

En viktig uppgift för vattenråden är att fånga upp lokal kunskap och synpunkt om hur vattnen mår, var det finns problem, vad som redan är åtgärdat, var man borde undersöka mer, hur övervakningsprogrammen kan kompletteras, var det finns motsättningar, olika verksamheters förutsättningar och information om samhällsutvecklingen. En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på var man ska börja med åtgärder och hur de kan genomföras.

Vattenrådens verksamhet

Vattenråden beslutar själva om sin verksamhet och många har valt att arrangera exkursioner, föreläsningar och studie­besök. Utöver möjligheten att påverka är kunskapsutbytet och att man lär sig om andra verksamheters förutsättningar en av fördelarna med att engagera sig i ett vattenråd.

Vattenråden har en kontinuerlig dialog med framför allt berednings­sekretariaten på länsstyrelsen i Norrbotten respektive Västerbotten som bistår med vägledning, underlag och expertis. Synpunkterna från ett engagerat och kunnigt
vattenråd väger tungt i beredningssekretariatens och Vattenmyndighetens  arbete med att ta fram skötselplaner för vattnen eller ansökan om åtgärdsprojekt.

Sidan publicerades