Bild med odlingslådor på Tomtebo

Stadsodling

Inom Umeå kommun finns det i dag några olika möjligheter till stadsodling. Vi arrenderar ut mark för odlingslotter respektive kolonilotter till kolonilotts- eller odlingslottsföreningar. På några platser, till exempel i Broparken och på Ålidhöjd har mark tillfälligt upplåtits för stadsodling.

Starta en stadsodling eller biodling

Vi stöttar stadsodlingar genom att låta vissa park- och torgytor användas för odling under en begränsad tid. Du kan också få hjälp med att köpa in odlingskragar och jord och utföra tyngre maskinarbeten, om det skulle bli nödvändigt. Tillgång till vatten kan vi normalt inte erbjuda stadsodlare, det måste lösas från närliggande fastigheter.

Det är bra om ni från början är en grupp av personer. En av er bör vara beredd att söka tillstånd hos polisen, söka markupplåtelse och vara kontaktperson mot kommunen.

  1. Kontakta Gator och parker via mejl eller telefon. Beskriv era idéer kortfattat och i vilket område ni vill ha stads­odlingen.
  2. Tillsammans hittar vi en lämplig plats i området där ni vill vara. Det kan till exempel vara i närheten av där gruppens medlemmar bor.
  3. Gör en skiss på hur ni vill bygga stadsodlingen/ställa upp biokuporna och skicka skissen till er kontaktperson på Gator och parker.
  4. För att få odla på en allmän yta krävs ett tillstånd från polisen. Ansökan görs via kommunens webb, https://www.umea.se/tillstand Länk till annan webbplats. där du fyller i ett formulär. En ansökningsavgift tillkommer från polisen och kommunen tar ut en grundavgift för en markupplåtelse som kan gälla upp till tre år.
  5. Först när ni har betalat avgiften för polistillståndet kan ni få ett formellt tillstånd att börja bygga upp stadsodlingen eller ställa upp bikuporna på plats.
  6. Inför varje vår är det bra att ta kontakt med kommunens kontaktperson och berätta om årets planer. Kanske är det många som vill odla och området behöver utökas?

Strategi för stadsodling

Ett av målen med Umeås utveckling är att skapa en tät blandstad med attraktiva mötesplatser, tydliga stadsrum och en blandning av funktioner som ska ge trygghet, liv och rörelse åt staden. Parker och naturområden är en viktig del i den utvecklingen och kan erbjuda upplevelser och aktiviteter av många olika slag. Stadsodling är ett växande intresse och har en självklar plats i den hållbara staden.

Regler för biodling

Kommunen ger tillstånd för att ställa upp bikupor på maximalt fem stycken på samma plats. Bikuporna ska stå minst 50 meter från exempelvis lekplatser, skolor, förskolor, gruppboenden, äldreboenden eller gång- och cykelvägar och så inga olägenheter direkt uppstår. Umeå kommun godkänner biodling med nordiskt bi. För eventuellt bisamhällen med andra bi-arter så ska ni kontakta den lokala biodlarföreningen för ett eventuellt godkännande. Ett dokumenterat godkännande från biodlarföreningen ska uppvisas för att kommunen ska tillåta andra bi-arter än nordiskt bi på kommunens parkmark.

Är du nybörjare med biodling kontakta din lokala biodlarförening för råd och tips.

Den som äger bikuporna är ansvarig för sina kupor och bin. På kuporna ska det alltid finnas namn och telefonnummer till ägaren. Den som ska bedriva biodling är skyldig att anmäla uppställningsplatsen till Länsstyrelsen.

Sidan publicerades www.umea.se/stadsodling