Gitarren 1 med flera - Rödängsskolan

Detaljplanen möjliggör för ett utökat elevantal genom utökade byggrätter för Rödängsskolan och förskolan Gitarren. Skolgården blir större och mer anpassad för pedagogik och lek. Ytor för skolgården säkras genom att ytor väster och norr om dagens skolområde, i form av ängsmark och grusplan, inkluderas i skolans användningsområde. Planförslaget möjliggör också att en idrottshall kan byggas för skolan, som även ska kunna nyttjas av allmänheten och föreningslivet.

Anledningen bakom det nya planförslaget är ett behov av nya och större lokaler för Rödängsskolan eftersom behov finns att utöka verksamheten för F-6. Tills vidare kommer förskolan Gitarren stå kvar i nuvarande placering vilket är fast förutsättning som påverkar planförlagets utformning. Den nya detaljplanen möjliggör även att förskolan Gitarren kan byggas om för fler förskolebarn ifall behov uppstår i framtiden.

Inom planområdet säkerställs ytor för dagvattenhantering (regn/skyfall) i form av naturmark. Högspänningsledningens dragning genom planområdet bekräftas som teknisk anläggning. Grusplanen i norr bekräftas genom användningen idrottsplats.

Ny byggnad

Kommunens bedömning är att Rödängsskolan bör ersättas med en skolbyggnad i två våningar och ambitionen är att bygga i trä, för att ge eleverna en skola i hälsosamma och hållbara material. De nya byggnaderna ska anpassas i skala och utformning för att undvika skuggning av lokalgata och befintliga bostadshus i öster. För att bedöma skuggningspåverkan har skuggstudier utförts i samrådsförslaget år 2020 och granskningsförslaget år 2022.

Trafiklösning

Planförslaget förbättrar förutsättningarna för trafiklösningen till skolområdet genom att en samlad in- och utfart till Rödängsvägen anordnas. Intill in- och utfarten ska parkeringar och hämta lämna zon anordnas. Trafiksäkerheten förbättras också avsevärt då den tunga trafiken (lastbilar) ska ske inom en avgränsad vändplan där lastbilar kan köra runt, istället för att backa tillbaka mot Rödängsvägen. Den tänkta trafiklösningen, förslag till antal parkeringar, placering av hus och förslag till utformning av skolgård finns illustrerad i tomtutredning. I tomtutredningen finns det föreslaget 36 parkeringsplatser och 7 bilplatser för en hämta-lämna zon. Genom detaljplaneförslaget enligt plankartan avsätts däremot en yta för parkering som motsvarar 80 parkeringsplatser.

Planeringsförutsättningar

Viktiga planeringsförutsättningar att lösa i det nya detaljplaneförslaget har varit hanteringen av dagvatten (regnvatten), de geotekniska förutsättningarna och att bekräfta förskolan Gitarrens placering samt samordna dess verksamhetsbehov med en ny grundskolebyggnad. En viktig anledning bakom den nya grundskolebyggnadens (Rödängsskolans) placering är att få till gemensamma parkeringslösningar, varuleveranser och avfallshantering samt gemensamt kök. Ytterligare viktiga planeringsförutsättningar är säkerhetsavstånd till befintlig högspänningsledning, säkrare trafiklösning, samlad högkvalitativ skolgård samt att bevara delar av ängsmarken.

Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Ändringar efter granskning

  • Skolbyggnaderna och idrottshallens högsta tillåtna nockhöjd har ändrats till 15 meter
  • Ytterligare en egenskapsgräns för skolbyggnadernas byggrätt har lagts till för att markera var fasadliv tillåts
  • Tomtutredningen har uppdaterats enligt plankartans ändringar
  • Planbeskrivning har uppdaterats
  • Skuggutredning har uppdaterats

Diarienummer BN-2015/01154

Hur har antalet parkeringar beräknats?

Antalet parkeringar löses framförallt i själva bygglovet då byggherren ska redovisa lämpligt antal parkeringar för den tänkta verksamheten. I tomtutredningen som tagits fram för skolan har Tyréns utgått från skolor i liknande storlek och därför kom man fram till 36 parkeringsplatser och 7 hämta/lämna platser. Men i själva detaljplanekartan har en tilltagen yta avsatts för att anordna parkeringar, denna yta motsvarar 80 bilparkeringar med 90 graders uppställning och med 6,2 meter backutrymme. Det finns därmed goda möjligheter att anordna fler parkeringsplatser ifall behov uppstår. UPAB kommer att ansvara för parkeringen och enligt deras tidiga beräkning behövs 20 bilplatser för Rödängsskolans tänkta nybyggnad.

När kommer byggnationer att påbörjas?

Byggnation kan först påbörjas efter godkänt bygglov och startbesked. Men för att få bygglov behöver lovet överensstämma med vad gällande detaljplan (tidigare kallad stadsplan och byggnadsplan) medger.

För att Umeå kommun ska kunna bygga en ny skolbyggnad behövs en ny detaljplan för fastigheterna Gitarren 1, Gitarren 2, del av Backen 4:25 och del av Backen 4:9. Det förslag till ny detaljplan som har tagits fram och genomgått samråd år 2020 och granskning år 2022 behöver först bli antagen och sedan få laga kraft innan bygglov kan godkännas. Detta detaljplaneförslag håller på att bearbetas för att kunna antas av politikerna i Kommunfullmäktiga under andra kvartalet 2023. Men för att bygglov ska kunna ges behövs att den nya detaljplanen får lagakraft, vilket sker tre veckor efter att beslutet om antagande anslagits på kommunens anslagstavla. Under dessa tre veckor efter antagande kan beslutet om att anta detaljplanen överklagas. En överklagan av ny detaljplan kan försena byggnationer med 1-2 år.

Sedan kommer det att behövas en del arbete att ta fram bygghandlingar, bestämma grundläggningsmetod, projektera skolgård och ansöka om bygglov. Ifall den nya detaljplanen får laga kraft under andra eller tredje kvartalet år 2023 så är det troligast att byggnationer som tidigast kan starta under tjälfri säsong år 2024.

Varför har ni inte skjutit upp den nya Rödängsskolan åt väster mot Rödberget?

Det finns flera anledningar till varför den nuvarande placeringen i linje med befintlig förskola slutligen har valts. En mer västlig placering kan också bli en fin placering i landskapet men då kommer två körbanor och två vändplatser behövas för varuleveranser och avfallshantering. Det kommer även behövas två kök och fler parkeringar för rörelsehindrade för att säkerställa tillgänglighetskraven. Detta medför att trafiklösningen blir mer komplicerad och kommer splittra skolgården. Trafiken till och inom skolområdet kommer då bli mer ineffektiv, innebära mer asfalterade ytor som är problematiska vid skyfall och det blir svårare att säkerställa trafiksäkerheten eftersom trafiken bör separeras från skolgården.

En mer västlig placering av nya Rödängsskolan gör också att det krävs mer åtgärder för att säkerställa att grundläggningen blir bra jämfört med att nyttja den yta som är förtryckt av befintliga Rödängsskolan. Sammantaget ser Umeå kommun att en mer östlig placering i linje med nuvarande skolbyggnad ger en mer effektiv användning av markytan, ger fördelar vid grundläggning, gör att båda skolverksamheterna kan samordna sina behov och att trafiksäkerheten blir bättre samtidigt som eleverna får en större sammanhängande skolgård.

Varför reglerar ni 15 meter nockhöjd när ni i samrådet reglerade 8 meter byggnadshöjd?

I samrådsförslaget våren 2020 reglerades skolbyggnadernas höjd med 8 meter byggnadshöjd. Efter samrådet framkom det att Umeå kommun har för avsikt att bygga en ny skolbyggnad i träkonstruktion, detta medför att det behövs en byggnadshöjd på åtminstone 10 meter.

I slutet av år 2020 kom en ny föreskrift från Boverket om detaljplan som ställer krav på detaljplaners reglering, detta kommer av en förändring av Plan- och byggförordningen som ger Boverket bemyndigande att skriva föreskrifter om detaljplaner. I samband med dessa förändringar frångicks rekommendationen att använda byggnadshöjd eftersom den planbestämmelsen har laglighetsprövats och bedömts som svår att tillämpa i bygglov. Genom rättspraxis har olika typer av bedömningar och definitioner av byggnadshöjd gjorts, vilket gör att den typen av höjdbestämmelse inte blir förutsägbar.

Därför valde vi att efter samrådet ändra höjdregleringen från byggnadshöjd till nockhöjd. Nockhöjden är också den höjdbestämmelse som bäst reglerar påverkan från skuggning eftersom det är i huvudsak själva byggnadsvolymen upp till taket som skuggar. Nockhöjden sattes till 17,5 meter eftersom detaljplanens byggrätt tillåter som mest en 30 meter bred byggnadsvolym och vi ville undvika ett låglutande tak.

På grund av inkomna synpunkter under granskningen har vi valt att sänka nockhöjden till 15 meter. Anledningen till att vi inte sänker mer än 15 meter är att detaljprojektering och framtagande av bygghandlingar inte har skett än och vi behöver en viss felmarginal. Till detta hör att 15 meter är en högsta tillåten nockhöjd och att den verkliga nockhöjden kan bli lägre.

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2015-09-23.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2018-04-20 – 2018-05-12.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-03-20.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning från 2022-06-23 till 2022-07-15.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 15 juli 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen är överklagad 2023-06-29 och överlämnad till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Mark- och miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet.

Mark- och miljödomstolens dom fick laga kraft 2024-03-28.

Kommunfullmäktiges beslut har därmed fått laga kraft 2024-03-28.

Laga kraft - aktuellt skede

Kommunfullmäktiges beslut om antagande har fått laga kraft 2024-03-28. Detaljplanen har fått aktnummer 2480K-P2024/7.

Sidan publicerades www.umea.se/gitarren