Gitarren 1, Gitarren 2 och del av Backen 4:25

För att möjliggöra bättre läromiljöer samt möta den ökade mängden elever som förutspås i området är det primära syftet med detaljplanen att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av skolbyggnader och idrottshall.

Ökade elevantal medför även ett behov av erforderlig yta för lek och utevistelse. För att säkerställa friyta för lek inkluderar planområdet ytorna väster och norr om dagens skolområde som består av ängsbevuxen mark samt en grusplan. Ytterligare syfte med detaljplanen är att säkerställa dessa ytor för skolverksamhet samt rekreation. Vidare är syftet med detaljplanen att skapa förutsättningar för god dagvattenhantering i området samt att i så stor utsträckning som möjligt bevara de naturvärden som förekommer inom planområdet. Ett annat syfte är att skapa förutsättningar för en säker trafiksituation inom området.

Planens huvuddrag

Rödängsskolan och förskolan Gitarrens befintliga lokaler är begränsade i dagsläget. För att möjliggöra bättre läromiljöer samt möta den ökade mängden elever som förutspås i området möjliggör detaljplanen för en utökad byggrätt för skolbyggnader i två våningar samt idrottshall. Byggrätten innebär att skolverksamheten kan fördubblas till 310 barn.

Detaljplanen utökar skolans område och tar i anspråk delar av angränsande ängsmark för att säkerställa nödvändig friyta. Detaljplanen säkerställer även en befintlig grusplan i norr som ska fortsätta användas för skolverksamhet samt rekreation.

Planen skapar även förutsättning för en säkrare trafiklösning med avseende på gång och cykling, transporter samt hämtning/lämning till och från skolområdet.

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. I planarbetet har dagvattenhantering, geotekniska förhållanden samt säkerhetsavstånd till högspänningsledningen i norr varit viktiga frågeställningar.

Diarienummer BN-2015/01154

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2015-09-23. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2018-04-20 – 2018-05-12.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-03-20. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskning – Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning från 2022-06-23 till 2022-07-15

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 15 juli 2022.

Lämna dina synpunkter genom att klicka på knappen nedan.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/gitarren