Klimathänsyn i upphandling

Vi behöver ta större hänsyn till klimatpåverkan i upphandlingar. Det har varit utgångspunkten för projektet Klimat­hänsyn i upphandling. Projektet har bland annat tagit fram ett antal åtgärdsförslag för hur Umeå kommun kan ta större klimat­hänsyn och främja cirkulära varor och tjänster i sina upphandlingar.

Projektet är en del i Umeå kommuns arbete med att minska klimatavtrycket från konsumtionen. I dag orsakar konsumtionen i Umeå 11,5 ton växthusgaser per person och år. Den offentliga sektorn, som kommunen är en del av, står för nästan 4 ton. På sikt ska kommunens konsumtion bli helt klimatneutral. Vår uppgift har varit att ta reda på hur våra upphandlingar kan bidra till målet.

Åtgärdsförslag

Projektets arbete har resulterat i tolv åtgärdsförslag i syfte att skärpa arbetet med hänsyn till klimat och cirkulär ekonomi vid upphandlingar som Umeå kommun gör och de inköp som sker genom de upphandlade leverantörerna. Av de tolv förslagen fokuserar de första åtta åtgärderna på vad som organisatoriskt behöver komma på plats och de resterande fyra förslagen djupdyker kring vad som behöver genomföras för att ta en ökad hänsyn inom produkt­områdena transporter, livsmedel, IT-produkter och möbler. Åtgärdsförslagen går att återfinna i projektets slutrapport.

Materialflöden

Projektet har genomfört en studie i hur materialflödena i kommunen kan bli effektivare genom mer cirkulära inköps­modeller och resursutnyttjanden. Studien har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och har bland annat tagit avstamp från de två studierna 8 ton society (RISE) och The economics and governance of the circular economy in cities (OECD) som Umeå deltagit i. I studien har nuläget kartlagts, cirkulära aspekter inom transporter, livsmedel, IT-produkter och möbler har belysts samt har IVL tagit fram ett antal rekommendationer för vad som behöver komma på plats för att åstadkomma en cirkulär offentlig upphandling.

Webbutbildning

Kunskapen om klimathänsyn i upphandling måste öka och därför har projektet tagit fram en webbutbildning som kan användas vid upphandlingar. Webbutbildningen syftar till att öka kunskapen inom klimat, cirkulär ekonomi, marknadens utveckling och hur upphandlingarna kan bidra till den hållbara omställningen.

Stödformuleringar

I projektet har stor vikt legat på att involvera aktörer som är kopplade till upphandlingsprocessen. I dialogerna som genomfördes belystes behovet av att få tillgång till stödmaterial som kan underlätta ett kravställande med fokus på klimat och cirkulär ekonomi. Stödformuleringarna och mallarna som tagits fram utgår från Upphandlingsmyndighetens kravformuleringar i deras kriteriebibliotek, men där formuleringarna förklarats ytterligare och satts i ett sammanhang kring hur dessa kan bidra till Umeå kommuns målsättningar.

Verktyg för klimatberäkning

Ett ännu pågående arbetet är Umeå kommuns deltagande i projektet Accelerera mot Agenda 2030. Där är Umeå tillsammans med Kalmar pilotkommuner i arbetet med framtagandet av ett verktyg som kommuner ska kunna använda sig av med syfte att klimatberäkna den offentliga och privata konsumtionen inom kommunen.

Om projektet

Klimathänsyn i upphandling finansierades av Energimyndigheten och var ett ettårigt projekt som pågick från oktober 2019 till oktober 2020.

Sidan publicerades www.umea.se/klimatupphandling