Stöd och bidrag

Det finns olika stöd att söka för företag och föreningar på Umeå landsbygd. Här är en sammanställning över de vanligaste bidragen.

Umeå kommun

Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd)

Mellan åren 2021-2023 finns utvecklingsmedlet Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU) som fokuserar på Umeå landsbygd. LLU-stödet syftar till att öka möjligheterna för föreningar och icke-vinstdrivande aktörer att jobba med initiativ och projekt som gynnar bygden - som helt enkelt skapar lokalt ledd utveckling. Stödet söks löpande och omfattar max 35 000 kr per projekt.

Vem kan söka stödet?

Föreningar och andra icke-vinstdrivande aktörer på Umeå landsbygd.

Hur mycket stöd kan sökas?

Stöd kan sökas om max 35 000 kr per projekt.

När kan jag söka?

Stödet söks löpande under hela året. Handläggningstiden är upp till fyra veckor.

Hur söker jag?

Ansökan görs via Föreningsbyråns blankett för utvecklingsstöd. I blanketten kryssar du för "landsbygd" när du ska välja vilken typ av utvecklingsstöd ansökan avser.

Klicka här så når du blanketten direkt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

Kommunens landsbygdsutvecklare handlägger ansökan tillsammans med Föreningsbyrån. Vid behov tas synpunkter in från en extern referensgrupp bestående av personer från Bygderådet Umeå. Bygderådet är en paraplyorganisation för lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd.

Beslutsbrev skickas sedan till projektsökande via mail.

Hur redovisar jag?

Redovisning görs digitalt vid projektets slut och senast det datum som anges i beslutsbrevet.

Klicka här så når du redovisningsblanketten direkt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När utbetalas pengarna?

Pengarna betalas ut efter att redovisningen sänts in och blivit godkänd. Om stödet behövs i
förskott, så ta kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare.

Vart vänder jag mig för mer information?

Ta gärna kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare om du har frågor eller
funderingar kring stödet. Du kan också höra av dig om du har en projektidé som du vill diskutera, eller om du vill ha tips och råd hur du ska tänka kring ansökan.

För fullständiga stödvillkor, se kriterier nedan.

Syftet med Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) är att ge ideella föreningar och övriga icke-vinstdrivande aktörer på Umeå landsbygd större möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som bidrar till lokalt ledd utveckling.

I förlängningen kan utvecklingsinsatserna som beviljas medel bidra till uppfyllelse av kommunens mål, teman och strategier för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.

Målsättningen med stödet är att:

 • stötta lokala föreningar och övriga icke-vinstdrivande aktörers utvecklingsinitiativ och aktiviteter
 • engagera det lokala förenings- och näringslivet i lokal utveckling
 • specifikt stötta arbetet med lokala utvecklingsplaner/byaplaner

Målgrupp

Ideella föreningar och övriga icke-vinstdrivande aktörer som bedriver verksamhet på Umeå
landsbygd inom området lokal utveckling kan söka LLU-stöd. För ideella föreningar gäller att de är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Med Umeå landsbygd menas i detta sammanhang hela Umeå kommun förutom de stora tätorterna Umeå,
Sävar, Holmsund, Obbola samt Hörnefors.

Villkor för stöd

Stöd ges till initiativ, projekt och aktiviteter som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. Dessutom
ska följande kriterier uppfyllas för att få stöd:

 • Insatserna ska bidra till uppfyllelse av målsättningarna för hållbar landsbygdsutveckling i
  Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt tillägg för landsbygden
 • Insatserna ska knyta an och bidra till ett eller flera utpekade teman i Program för hållbar
  landsbygdsutveckling i Umeå kommun
 • Insatserna ska bidra till ökad samverkan och samordning mellan aktörer på Umeå landsbygd
  och/eller öka kunskapen och uppmärksamheten omkring Umeå landsbygd
 • Insatserna ska kommuniceras kortfattat på www.umea.se/landsbygd
 • Insatser som omfattar arbete med lokal utvecklings-/byaplan ska använda specifik mall för byaplan.
  Mallen finns att tillgå häröppnas i nytt fönster.

Stöd ges inte till:

 • Projekt där större delen av, eller hela stödet används till lön och arvodering eller annan ordinarie
  verksamhet
 • Arvode för det ideella arbete som utförs i samband med projektet
 • Verksamhet där det förekommer alkohol eller andra droger

Ansökan och beslut

Föreningar och andra aktörer kan söka upp till 35 000 kr per projekt. För arbete med byaplan kan sökas 3000 kr. Den totala årsbudgeten för stödet är 382 000 kr.

Ansökan görs löpande under hela året. Handläggningstiden är upp till fyra veckor. Beslutsbrev skickas till stödsökande via mail.

Ansökan görs via Föreningsbyråns blankett för utvecklingsstöd. I blanketten kryssar du för "landsbygd" när du ska välja vilken typ av utvecklingsstöd ansökan avser.

Klicka här så når du blanketten direkt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redovisning

Redovisningen görs digitalt vid projektets slut och senast det datum som anges i beslutsbrevet.

Klicka här för att komma till redovisningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även nedlagd ideell tid och eventuell nedlagd tid av lokala företag ska redovisas, vilket sker genom separata blanketter som tillhandahålls med beslutsbrevet. Tidsredovisningarna efterfrågas för att få en generell bild över hur mycket ideell arbetstid som läggs ned vid olika projekt, samt i vilken utsträckning det lokala näringslivet engageras i projekten.

Dokumentera gärna projektet med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag m.m. Avslutat projekt kommuniceras
sedan via kommunens webb: www.umea.se/landsbygd.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att redovisningen sänts in och blivit godkänd. Behövs stödet i
förskott, så ta kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare.

Föreningsbidrag via Föreningsbyrån

Ideella föreningar på landsbygden är välkomna att söka Umeå kommuns övriga föreningsbidrag. Föreningsbyrån handlägger samtliga ansökningar.

Läs mer om Föreningsbyråns stöd, råd och bidrag till föreningar

Hemsändningsbidrag

Umeå kommun ger bidrag till lanthandlare för hemsändning av dagligvaror till boende på landsbygden. Bidraget är 200 kronor per hemsändningstillfälle. Läs mer om stödet här.

Länsstyrelsen

Bygdemedel

Bygdemedel är ett stöd som kan sökas av alla föreningar i Umeå kommun. Medlen har sitt ursprung i ersättning för reglerade vattendrag. Mer information om bidraget finner ni på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommunens handlingsplan för bygdemedel finns på Föreningsbyråns sidor.

Företags- och projektstöd

Andra bidrag som företag och föreningar på landsbygden kan söka är till exempel investeringsstöd, projektstöd och rådgivning till företag.

Länsstyrelsen Västerbotten handlägger dessa stödsansökningar, läs mer på länstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LONA: lokala naturvårdsbidrag

LONA – lokala naturvårdsbidrag ska stimulera naturvårdsprojekt som bygger på sociala initiativ och delaktighet. Bidrag kan sökas för kunskapsuppbyggnad, utredningar, skötsel, restaurering eller information samt åtgärder som främjar friluftsliv i naturmiljöer.

Mer information finns på Naturvårdsverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Information om Umeå kommuns kontaktperson finns under Kontakt.

Region Västerbotten

Servicebidrag

Servicebidrag kan sökas för att upprätthålla en tillfredställande försörjning av dagligvaror och drivmedel i lands- och glesbygd, om andra åtgärder har prövats men inte visat sig ändamålsenliga.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i lands- och glesbygd där förutsättningarna är begränsade för kommersiella aktörer.

Mer information finns på Region Västerbottens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-bidrag

Lokalt ledd utveckling/Leader

Inom bland annat Havs- och fiskerifonden finns medel avsatta för så kallade Leaderprojekt.

Läs mer om lokalt ledd utveckling/Leader

Övriga

Större projekt kan söka EU-bidrag genom till exempel Regionalfonden, Landsbygdsprogrammet eller Socialfonden. Det gäller exempelvis bidrag till bredbandsutbyggnad.

Mer information finns att hämta hos Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades