Handlingsplan bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Bygdemedel för föreningar med säte inom Umeå kommun hanteras av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Länsstyrelsens handläggningsordning

Handlingsplan

Kommunen ska upprätta en årlig handlingsplan för bygdemedlens användning. Beslutsnivå för handlingsplanen bör normalt vara kommunstyrelsens arbetsutskott. Handlingsplanen ska därefter godkännas av Länsstyrelsen.

De insatser kommunen vill prioritera med stöd av bygdemedel bör vara kopplade till kommunens strategi och mål samt vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden med hållbar utveckling i fokus.

Disponibel ram

Länsstyrelsen lämnar under det första kvartalet aktuellt år uppgift om disponibel ram till respektive kommun. Detta görs efter det att medel reserverats för oförutsedda skador på grund av vattenverksamhet och för främjande av rennäringen.

Länsstyrelsens prövning av kommunens förslag till handlingsplan

Länsstyrelsen prövar kommunens förslag till handlingsplan utifrån gällande förordning och riktlinjer och beslutar om godkännande.

Kommunens förslag till beslut

Fritidsnämnden gör en bedömning och prioriterar bland de ansökningar som inkommit samt lämnar förslag till beslut till Länsstyrelsen i de enskilda ärendena. Varje ärende ska prövas mot de mål och inriktningar som finns i detta dokument (se punkt 4 Insatsområden) samt Länsstyrelsen Västerbottens handbok för bygdemedel.

Kontroll av projektet

Kommunen kontrollerar projektets genomförande. Länsstyrelsen verkställer utbetalningen efter följande regler:

 • Rekvisition kan ske vid högst ett tillfälle för projekt som understiger 15 000 kronor.
 • Rekvisition av bygdemedel kan ske vid högst tre tillfällen för projekt som överstiger 15 000 kronor.
 • För projekt som överstiger 30 000 kronor kan förskott med 33 procent av beslutat belopp beviljas. Detta gäller under förutsättning att föreningen begärt förskott vid ansökningstillfället. Resterande medel utbetalas efter rekvisition.

Kommunens bestämmelser

Vid hantering av bygdeavgiftsmedel ska denna handlingsplan samt handbok för bygdemedel upprättad av Länsstyrelsen Västerbotten tillämpas.

Berörd bygd

I förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter finns begreppet "berörd bygd". Med berörd bygd avses hela kommunen.

Genomförandetid

Objekt för vilket bidrag beviljats, ska vara slutfört och redovisat till Länsstyrelsen inom tre år från beslutsdatum.

Startdatum

Medel beviljas inte till redan påbörjade projekt. Arbetet får inte påbörjas förrän beslut om bidrag har fattats.

Bidragsnivå

Normalt kan föreningen få 90 procent av kostnader som ej täcks av andra bidragsmedel. Eget ideellt arbete räknas ej som kostnad.

Projektplan

Behöver en investering finansieras ur mer än ett års disponibla medel bör en projektplan upprättas.

Återkommande bidrag

Medel får inte utgå återkommande till en och samma organisation för samma ändamål.

Ursprungligt ändamål

Det ändamål som bidraget beviljats för får inte utan vidare ändras. Förändringsunderlag skickas till Länsstyrelsen som prövar om förändring kan ske.

Driftskostnader eller kostnadstäckning

Stöd får inte beviljas till rena driftskostnader eller som kostnadstäckning för föreningar i kris.

Insatsområden

Främjande av kommunens föreningsliv

Medelsram
De tilldelade medlen avsätts för främjande av kommunens föreningsliv utifrån nedanstående mål och inriktning. Stöd och samverkan med den ideella sektorn är ett prioriterat strategiskt område utifrån kommunens strategiska plan.

Mål
Umeå kommun vill genom stödet till föreningar skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv. Föreningar bidrar till samhällsutveckling och många unika värden. Genom föreningar får medborgarna möjlighet att vara delaktiga och påverka på ett direkt sätt. Möjligheterna till delaktighet och inflytande anges som en grundläggande förutsättning för en god folkhälsa. Genom föreningar kan en mångfald av verksamheter och målgrupper göra sin röst hörd och lyfta sina frågor. Kommunen vill genom olika stödformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet samt medverka till en spridning av aktiviteter till olika delar av kommunen.

Målsättningen med stödet till föreningslivet är att

 • skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv
 • stärka föreningar att bidra till samhällsutveckling
 • skapa delaktighet och möjligheter till påverkan och inflytande i samhället
 • stärka föreningarna som röstbärare och opinionsbildare för en mångfald av verksamheter och målgrupper
 • främja egen organisering och demokratiska arbetsformer.

Inriktning
Stöd kan sökas till

 • byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt
 • handikappanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt
 • miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt
 • större renoveringsinsatser (ej löpande drift eller underhåll) i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt.

Hänsyn ska tas till kommunens övergripande målsättningar. Verksamheter som främjar barn- och ungdomars samt funktionsnedsatta personers situation ska prioriteras. Om stöd beviljas till medfinansiering av föreningars projekt, till exempel EU-projekt, får dubbelfinansiering inte förekomma.

Krav på föreningen
Föreningen ska vara registrerad som bidragsberättigad förening i kommunens föreningsregister och kunna uppvisa verksamhetsberättelse, årmötesprotokoll, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan.

Sidan publicerades