Flygbild som visar Umeå centrum från ovan

Dagvattenprogrammet skapar förutsättningar för en säkrare och mer hållbar hantering av dagvattnet i Umeå kommun. Programmet ska bland annat begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

Dagvatten i Umeå kommun

Umeå kommuns dagvattenprogram slår fast hur dagvattnet ska hanteras i takt med kommunens fortsatta tillväxt, utan att medborgare och omgivande miljö ska påverkas negativt.

Dagvattenprogrammet antogs i kommunfullmäktige i januari 2022.

Programmet ger en helhetsbild av hur Umeå kommun och de kommunala bolagen jobbar tillsammans för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Det beskriver också hur Umeå ska kunna växa utan att vattendrag och sjöar förorenas och inte minst; att begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

I Umeå finns det många utmaningar. Belastningen på många sjöar och vattendrag behöver minska. Vid extrema regn samlas vattnet vid lågpunkter utan att ha någonstans att ta vägen, med översvämningar som följd.

Vintertid behöver vi ha utrymme för att lagra snön och lösningar där smältvattnet kan transporteras bort även om marken är frusen. Därför är det av största vikt att alla involverade drar åt samma håll. Att det finns samsyn och samspel mellan allt i från fastighetsägare och Trafikverket till kommunbolag och kommunrepresentanter.

Dagvattenprogrammet beskriver utmaningar, ansvarsförhållanden och strategier i befintlig miljö samt vid planering och uppföljning. Framför allt vill vi åstadkomma tre saker:

1. Förbättrad vattenkvalitet

Vi strävar efter att alla vattenförekomster på sikt ska uppnå en god status. Vi vill också minska tillförseln av föroreningar och näringsämnen, för att klara miljökvalitetsnormerna och inte försämra vattenkvaliteten.

2. Minskad risk för översvämningsskador

Umeå kommun ska vara en trygg plats att bo och verka i. Det innebär att vi strävar efter att begränsa effekten av stora och extrema regnmängder, med väl tilltagen säkerhetsnivå.

3. Resurs- och värdeskapande i staden

Vi vill möjliggöra fortsatta satsningar på offentliga rum och parker. Vattennära rekreations­områden är viktiga för Umeås utveckling. Därtill vill vi inspirera till hållbar dagvattenhantering, eftersom dagvatten berör alla och alla kan hjälpa till.

Umeå kommuns dagvattenprogram utarbetas av representanter från Gator och parker, Miljö- och hälsoskydd, Mark och exploatering, Detaljplanering, Bygglov, Övergripande planering och VA-huvudmannen Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsens planeringsutskott.

 

En karta som visar hur dagvattnet påverkar alla områden i Umeå

Dagvatten berör och påverkar många aktörer, allt från medborgare och fastighetsägare till kommunen och vatten- och avloppsbolag, som Vakin.

Sidan publicerades www.umea.se/dagvatten