Tillsynsprojekt Tvärån

Tvärån är ett stadsnära vattendrag som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status. Tvärån mynnar i Umeälven, har ett högt naturvärde och fungerar som en tätortsnära ekologisk och grön korridor.

Tvärån tar bland annat emot dagvatten från Västerslätts industriområde, ett större industriområde väster om Umeå stad. Umeå kommuns egen bedömning  är att Tvärån är ett prioriterat vattendrag som är mycket känsligt för miljögifter och näringstillförsel.

Miljö- och hälsoskydd har med anledning av detta startat projektet "Tvärån - Tillsynsprojekt med utgångspunkt från en prioriterad vattenförekomst". 

Tillsynsprojekt

Målet med projektet är att

  • utifrån Tväråns status och via olika tillsynsaktiviteter minska påverkan av föroreningar till recipienten och på så sätt verka för en bättre vattenkvalitet i ån
  • få till stånd ett samordnat recipientkontrollprogram i samverkan med verksamhetsutövarna inom Västerslätts industriområde.

Projektets tillsynsaktiviteter delas upp i olika delprojekt. Det första delprojektet utfördes under 2017 och var en recipientprovtagning i Tvärån med fokus på metaller med miljökvalitetsnormer för ytvatten. Två provtagningsomgångar genomfördes under 2017.

Rapport delprojekt 1 Tvärån - Tillsynsprojekt med utgångspunkt från en prioriterad vattenförekomst , 6.1 MB.

 

Delprojekt 2019-2021
Ytterligare delprojekt är utförda där Miljö- och hälsoskydd under åren 2019 – 2021 genomförde tillsynskampanjer på Västerslätt industriområde. Syftet med aktiviteterna var att genom tillsyn försöka förebygga föroreningar till dagvatten och Tvärån.

Tillsynsbesök med dagvattenfokus utfördes vid företagen Cronimet och Allmiljö eftersom de är belägna nära Tvärån och har egna dagvattendammar. Inventering av tre ytterligare dagvatten-dammar på industriområdet utfördes och tillsynsbesök har även gjorts vid dessa dammar som Vakin och Trafikverket ansvarar för.

I projektet gjordes tillsynsbesök vid totalt 64 verksamheter som inte har regelbunden miljötillsyn. I vissa fall bokades även besök in med fastighetsägare. Innan tillsynskampanjerna skickades enkäter om oljeavskiljare ut till fastighetsägarna på det aktuella området, vilket var ett bra underlag inför tillsynsbesöken.

Vid tillsynsbesöken noterades flera goda exempel t.ex. filter som fångar upp föroreningar i dagvattenbrunnar, tätningslock till dagvattenbrunnar i händelse av olycka och säker förvaring av kemikalier och farligt avfall.

En del brister ur miljösynpunkt noterades vid tillsynsbesöken, som exempelvis tvätt av fordon utomhus där tvättvattnet gick direkt till en dagvattenbrunn och vidare till Tvärån. Bristfällig förvaring av kemikalier och farligt avfall har varit vanliga avvikelser. Vid bristfällig förvaring av kemikalier eller farligt avfall utomhus riskerar dagvattnet att förorenas. Bristande kunskaper och skötsel av oljeavskiljare har också varit en vanlig brist. I vissa fall kan oljeavskiljare vara kopplade till dagvattennätet.

Uppföljning gjordes för att säkerställa att bristerna åtgärdades och detta bör bidra till mindre föroreningar till dagvatten och Tvärån.

Sidan publicerades