Tillsynsprojekt Tvärån

Tvärån är ett stadsnära vattendrag som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status. Tvärån mynnar i Umeälven, har ett högt naturvärde och fungerar som en tätortsnära ekologisk och grön korridor.

Tvärån tar bland annat emot dagvatten från Västerslätts industriområde, ett större industriområde väster om Umeå stad. Umeå kommuns egen bedömning  är att Tvärån är ett prioriterat vattendrag som är mycket känsligt för miljögifter och näringstillförsel.

Miljö- och hälsoskydd har med anledning av detta startat projektet "Tvärån - Tillsynsprojekt med utgångspunkt från en prioriterad vattenförekomst". 

Tillsynsprojekt

Målet med projektet är att

  • utifrån Tväråns status och via olika tillsynsaktiviteter minska påverkan av föroreningar till recipienten och på så sätt verka för en bättre vattenkvalitet i ån
  • få till stånd ett samordnat recipientkontrollprogram i samverkan med verksamhetsutövarna inom Västerslätts industriområde.

Projektets tillsynsaktiviteter delas upp i olika delprojekt. Det första delprojektet är utfört och var en recipientprovtagning i Tvärån med fokus på metaller med miljökvalitetsnormer för ytvatten. Två provtagningsomgångar har genomförts under 2017. 

Sidan publicerades