Vindelälvsåsen - skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

§ 1 Allmänt


Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad
karta.Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär, sekundär och tertiär
skyddszon.Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentillgångarna inom området i
ett flergenerationsperspektiv.Av lag och föreskrifter följer särskilda regler för vattenskyddsområden.
Krav på anmälan eller tillstånd enligt dessa föreskrifter påverkar inte de regler om
förbud, tillstånd eller anmälan som kan följa av lag eller föreskrifter.rav på anmälan eller tillstånd enligt dessa föreskrifter gäller inte åtgärder som
genast måste genomföras för att förhindra eller åtgärda faror för människors liv
och hälsa, grundvattnet eller miljön. Åtgärder som genast måste genomföras för
att vidmakthålla viktiga samhällsfunktioner får också göras utan anmälan eller
tillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska snarast möjligt underrättas om
åtgärderna.

§ 2 Förklaring

I dessa föreskrifter har ordet hantering samma betydelse som enligt lagstiftning om
kemiska produkter, det vill säga innehav, lagring, användning etc, om inte annat
föreskrivs. Med miljö- och hälsoskyddsnämnd avses den kommunala nämnd som har att
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Med grot avses grenar och toppar, dvs. det spill som uppstår i samband med
avverkning. Med växtnäringsämnen avses naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och andra
ämnen som tillförs gröda i näringstillskottssyfte.
Med schaktningsarbete avses sänkning av marknivån för större anläggningsarbete
än för grundläggning av enskild villa eller till djup lägre än en meter.
Med maskinell markberedning avses plöjning, harvning och högläggning samt
annan markberedning för skogsplantering.

§ 3 Vattentäktszon

Inom vattentäktszon får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Det är förbjudet
med andra pumpanläggningar än sådana som är överbyggda och försedda med
larm.

§ 4 Primär skyddszon

a) Miljöfarlig verksamhet

Det är förbjudet att etablera miljöfarlig verksamhet om det föreligger risk att
grundvatten, ytvatten eller mark förorenas.


b) Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och andra för yt- och
grundvatten skadliga ämnen

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriva
näringsverksamhet i vilken hanteras petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor.
Det är förbjudet att etablera ytterligare näringsverksamhet i vilken hanteras
petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Uppvärmning av bostads- och näringsfastighet med petroleumprodukter ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det är förbjudet att i övrigt hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Det är förbjudet med förvaringsbehållare (cisterner) med en totalvolym större än 250 liter och stationära förbränningsmotorer om de inte är utrustade eller placerade
så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte användning av kemiska bekämpningsmedel direkt på djur om det sker inomhus, liksom hushållsanvändning av kemiska bekämpningsmedel som sker inomhus samt användning av sådana medel på husfasad.
Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd hantera växtnäringsämnen.
Tillstånd krävs dock inte för hushållshantering av växtnäringsämnen. Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd. Anmälan krävs dock inte för hantering av färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.
Med hantering avses i denna punkt inte sedvanligt innehav av drivmedel som finns
i tankar i, eller andra petroleumprodukter nödvändiga för drift av bilar, skotrar,
arbetsmaskiner och liknande fordon. Detta undantag gäller inte för fordon som inte
längre är i bruk (skrotfordon).Med hantering avses inte heller påfyllnad, förvaring och transport av maximalt två dunkar à 20 liter drivmedel. Inte heller avses hantering av mindre mängder än 5
liter av andra petroleumprodukter och kemikalier.

c) Transport av farligt gods

Det är förbjudet att transportera farligt gods genom skyddsområdet utom på de
vägar som av länsstyrelsen rekommenderas för transport av farligt gods samt på
järnvägar.

d) Upplag och väghållning

 • Det är förbjudet att ha upplag av asfalt och oljegrus.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden använda och
  lagra vägsalt.

e) Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten m.m.

Befintlig materialtäkt för husbehov ska anmälas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden etablera
  ytterligare materialtäkt för husbehov.
 • Det är förbjudet att etablera ytterligare annan materialtäkt.
 • Det är förbjudet att bedriva materialtäktverksamhet till lägre nivå än 3 meter över
  högsta naturliga grundvattennivå.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd framföra
  motorfordon inom täktområde.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra
  schaktningsarbete. Tillstånd krävs inte för arbeten som prövas av miljödomstolen
  eller länsstyrelsen. Tillstånd krävs inte heller för schaktning för byggnader som fått
  bygglov.

f) Jordbruk

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd förvara
ensilage i silo.

g) Skogsbruk

 • Det är förbjudet att ha permanenta upplag av grot, bark och timmer.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden lägga upp
  tillfälligt upplag av grot, bark och timmer. Med permanent upplag i denna punkt
  avses upplag under längre period än två avverkningssäsonger. Normala vedupplag
  och timmeravlägg under pågående avverkning omfattas inte.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra maskinell markberedning. Detsamma gäller stubbrytning.

h) Avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

 • Det är förbjudet att anlägga ytterligare anläggningar för infiltration av spillvatten.
 • Det är förbjudet att tvätta fordon på plats med utsläpp till dagvatten,
  infiltrationsanläggning eller mark. Förbudet avser inte tvätt utan rengöringsmedel.
 • Det är förbjudet att deponera avfall.
 • Det är förbjudet att lägga upp snö från annat område än vad som utgör det primära
  skyddsområdet.

i) Energianläggningar, borrningsarbete m.m.

 • Det är förbjudet att anlägga ytterligare anläggningar för utvinning av och lagring
  av energi i berg och grundvatten.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden anlägga
  ytterligare annan anläggning för utvinning av och lagring av energi (ytjord- och
  sjövärme).
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra andra
  typer av borrningar eller liknande arbeten.

j) Enskilda grundvattentäkter

 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd anlägga
  ytterligare brunn för enskild vattentäkt.

§ 5 Sekundär skyddszon

a) Miljöfarlig verksamhet

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden etablera
miljöfarlig verksamhet om det föreligger risk att grundvatten, ytvatten eller mark
förorenas.

b) Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och andra för yt- och
grundvatten skadliga ämnen

 • Uppvärmning av bostads- och näringsfastighet med petroleumprodukter ska
  anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i övrigt
  hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor.
 • Det är förbjudet med förvaringsbehållare (cisterner) med en totalvolym större än
  250 liter och stationära förbränningsmotorer om de inte är utrustade eller placerade
  så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i
  marken.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden hantera
  kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte användning av kemiska bekämpningsmedel direkt på djur om det sker inomhus, liksom hushållsanvändning av kemiska bekämpningsmedel som
  sker inomhus samt användning av sådana medel på husfasad.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskydd hantera
  växtnäringsämnen.
  Tillstånd krävs dock inte för hushållshantering av växtnäringsämnen.
  Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen ska
  anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnd. Anmälan krävs dock inte för hantering
  av färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.
  Med hantering avses i denna punkt inte sedvanligt innehav av drivmedel som finns
  i tankar i, eller andra petroleumprodukter nödvändiga för drift av bilar, skotrar,
  arbetsmaskiner och liknande fordon. Detta undantag gäller inte för fordon som inte
  längre är i bruk (skrotfordon).
  Med hantering avses inte heller påfyllnad, förvaring och transport av maximalt två
  dunkar á 20 liter drivmedel. Inte heller avses hantering av mindre mängder än 5
  liter av andra petroleumprodukter och kemikalier.

c) Transport av farligt gods

Det är förbjudet att transportera farligt gods genom skyddsområdet utom på de
vägar som av länsstyrelsen rekommenderas för transport av farligt gods samt på
järnvägar.


d) Upplag och väghållning

Det är förbjudet att ha upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt.
Med upplag av vägsalt avses inte förvaring under innevarande säsong av salt för
spridning på enskilda vägar. All annan förvaring av vägsalt under innevarande
säsong är dock förbjuden än sådan förvaring där saltet lagras skyddat (under tak,
presenning eller dylikt) och säckarna är täta och hela.

 

e) Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten

Befintlig materialtäkt för husbehov ska anmälas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden etablera
  ytterligare materialtäkt för husbehov.
 • Det är förbjudet att etablera ytterligare annan materialtäkt.
 • Det är förbjudet att bedriva täktverksamhet till lägre nivå än 2 meter över högsta naturliga grundvattennivå.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnd framföra
  motorfordon inom täktområde.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden utföra
  schaktningsarbete.
  Tillstånd krävs inte för arbeten som prövas av miljödomstolen
  eller länsstyrelsen. Tillstånd krävs inte heller för schaktning för byggnader som fått
  bygglov.
Sidan publicerades