Fjällripan 3

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder under beaktande av områdets kulturmiljövärden.

Diarienummer BN-2019/01329

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-10-16.

Protokollsutdrag

miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

 

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-02-22 till 2023-03-15

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är på samråd från 2023-11-22 till 2023-12-13

Välkommen på samrådsmöte

Ett dialogmöte med information och möjlighet att diskutera planförslaget kommer att hållas på Tegsbiblioteket. Det kommer att vara öppet för drop in och representanter för kommunen kommer att vara på plats för att svara på frågor om förslaget till ny detaljplan.

Samrådsmöte
Tegsbiblioteket, Programrummet
Målargränd 15 (Tegs centralskola)
Onsdag 6 december, klockan 17:00 – 19:00

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskning– Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2024-05-02 till 2024-05-16

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/fjallripan3