Tillsyn med videosamtal

Genom att använda videosamtal vid tillsyn kan vi erbjuda en ny insats med större flexibilitet utifrån personens behov och situation.

Vad?

Insatsen tillsyn genomförs via videosamtal.

Varför?

Genom att använda videosamtal vid tillsyn kan vi erbjuda en ny insats med större flexibilitet utifrån personens behov och situation. Videosamtal kan komplettera traditionella tillsynsbsök och vi kan genomföra fler tillsynsbesök i och med att restiden uteblir. Vi ser även möjligheter att kombinera tillsynen med andra insatser.

Hur?

Arbetet har genomförts i projektform enligt den kommungemensamma projektmodellen ”Projektil”.

Mål: Ökande andel digitala tillsynsbesök jämfört med traditionella fysiska besök.

Involverade verksamheter: Utredning äldre, Din kommunala hemtjänst, privata hemtänstutförare.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 211001-221001

Strategier: Kompetensförsörja, digitalisera

Sidan publicerades