Lärande inom äldreomsorgen

Utvecklingsarbetet ska fördjupat generera kunskap om lärandeinsatser inom äldreomsorgen och utifrån behov och tillgängliga resurser hitta metoder för samordning, struktur och kvalité.

Vad?

Utvecklingsarbete som tar vid efter att delprojektet ”Anställningsprocessen – utbildning” gått till avslut. Utvecklingsarbetet ska fördjupat generera kunskap om lärandeinsatser inom äldreomsorgen och utifrån behov och tillgängliga resurser hitta metoder för samordning, struktur och kvalité.

Varför?

Äldreomsorgen står inför en stor utmaning gällande kompetensförsörjning. Det förutspås bli allt viktigare att kunna erbjuda kvalitativ kompetensutveckling och utbildning för att attrahera, introducera och behålla medarbetare samt bibehålla kvalité i verksamheten. Idag saknas en fungerande sammanhållning och långsiktig strategi gällande introduktion och kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Det finns många utbildningsinsatser men det upplevs fortfarande svårt att förstå processen och det efterfrågas även andra typer av lärandeinsatser.

Hur?

Projektet drivs enligt uppdragsmodellen Uppdragil med ambitionen att utreda och löpande införa förbättringar utifrån prioritet och ledningsbeslut.

Exempel på arbete som kommer att omhändertas:

  • Identifiera nuläge beträffande pågående utbildningsinsatser, ansvar, roller, tjänsteutrymmen och budget.
  • Ta fram en modell för samordning av lärandeinsatser inom äldreomsorgen
  • Utifrån tillgängliga system identifiera och genomföra förbättringar
  • Identifiera behov för lärande knutet till såväl introduktion som löpande kompetensutveckling för äldreomsorgens anställda samt ta fram en prioritet

Mål: Identifiera nuläge och ta fram underlag, metoder och lösningsförslag för lärandeinsatser inom äldreomsorgen samt löpande identifiera och genomföra förbättringar utifrån tillgängliga resurser.

Involverade verksamheter: Äldreomsorgens samtliga verksamheter och i vissa ärenden behövs samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 2023-10-01 - 2024-05-31

Strategier: Samverka, förebygga, kompetensförsörja, digitalisera

Sidan publicerades