Anhörigstöd

Projektet "översyn av stöd till anhöriga" ska resultera i att det stöd som enheten för prevention erbjuder och tillhandahåller har utgångspunkt i den nationella anhörigstrategin. En preventiv ansats ska vara utgångsläge för tillgängligt och tydligt stöd till de anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. För att motverka ohälsa är det av vikt att anhöriga och deras behov uppmärksammas i tid.

Varför?

Regeringen fattade i april 2022 beslut om en nationell anhörigstrategi för anhöriga inom hälso- och sjukvård och omsorg. Strategin ska vara ett stöd för kommuner och regioner i att stärka anhörigperspektivet i vård och omsorg samt bidra till att stöd till anhöriga blir individuellt anpassat, tillgängligt och likvärdigt över hela landet. Utgångspunkten för strategin är att anhörigas delaktighet och insatser alltid ska bygga på frivillighet.

Hur?

Nedan presenteras översynens åtgärdsområden utifrån översynens resultat. Under varje område redovisas några av de förslag som framkommit i punktform.

Digitalt först

 • Utveckla och använda digitala lösningar med syfte att skapa tillgängliga stödformer till anhöriga som är likvärdiga över hela Umeå kommun
 • Erbjuda utbildning till anhöriga digitalt
 • I samverkan med andra aktörer erbjuda anhöriga stöd i att använda digitala stödformer

Stödformer

 • Utveckla och förbättra de stödformer som Enheten för prevention tillhandahåller i dagsläget
 • Etablera stödformer i samverkan med civilsamhället

Individualisering

 • Säkerställa att anhöriga vi möter utför stöd och omsorg till närstående frivilligt
 • Implementera stödplaner för anhöriga

Kommunikation

 • Stöd till anhöriga ska göras känt för invånare i Umeå kommun
 • Stöd till anhöriga ska göras känt för medarbetare inom socialtjänstens och regionens verksamheter
 • Stöd till anhöriga för egen del ska präglas av proaktiv och uppsökande ansats, stödet ska erbjudas i god tid, genom flera kanaler och vid upprepade

Samverkan

 • Etablera organiserad samverkan mellan kommun, region och andra samhällsaktörer
 • Etablera organiserad samverkan med civilsamhället

Mål: Projektet översyn av stöd till anhöriga ska resultera i att det stöd som Enheten för prevention erbjuder och tillhandahåller, säkerställs så att det utgår från Socialstyrelsens nationella anhörigstrategi. Stödet som erbjuds till samtliga anhöriga ska utformas med preventiv ansats i syfte att minska anhörigas belastning och risk för egen ohälsa. Anhörigas insatser och delaktighet ska alltid bygga på frivillighet.

Involverade verksamheter: Under översynen har samverkan, intervjuer och erfarenhetsutbyte skett med personer inom Umeå kommun, Region Västerbotten, anhörigföreningar och övriga civilsamhället. Under kommande implementering kommer samverkan fortsatt vara nödvändig för att nå resultat.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: Översynen påbörjades under våren 2022 och var klar mars 2023. Förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån översynens rekommendationer och förslag har påbörjats från och med mars 2023.

Strategier: Samverka, förebygga, digitalisera

Sidan publicerades