Forskningssamverkan

Forskare vid institutionen för socialt arbete och utvecklingsstrateger vid Umeå kommuns äldreomsorgsförvaltning genomför en gemensam förstudie med fokus på vad som kan öka äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet.

Vad?

Forskare vid institutionen för socialt arbete och utvecklingsledare vid Umeå kommuns äldreomsorgsförvaltning genomför en gemensam förstudie med fokus på vad som kan öka äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet.

Varför?

Den demografiska utvecklingen leder till att ett gap uppstår mellan behov av service och tillgängliga resurser. Förstudien förväntas bidra med ny kunskap som:
1) delvis kan användas direkt i Umeå kommuns preventiva arbete och i äldreomsorgen, till exempel hur det går arbeta med att öka äldres trygghet och delaktighet,
2) delvis kan ligga till grund för beslutsfattande på kommunal nivå, till exempel om vilka insatser som kan bidra till bibehållen självständighet.
3) kan användas för att identifiera vetenskapliga kunskapsluckor samt för att formulera en välunderbyggd vetenskaplig forskningsfråga till ett externfinansierat projekt.

Hur?

I projektet undersöks hur kommuner kan förbättra samhällsplanering, stöd och service till äldre invånare för att bidra till ökad självständighet och ett förlängt aktivt deltagande i samhällslivet, och därigenom även ett förlängt steg in till äldreomsorgens insatser. Rapporten utformas så att den ligger i linje med grundläggande vetenskapliga kvalitetskriterier, och kommer att tjäna som förstudie inför en framtida fullständig projektansökan.

Mål: En rapport innehållande en översikt, för att ta reda på vad svensk och internationell forskning säger om hur kommuner kan förbättra samhällsplanering, stöd och service till äldre invånare för att bidra till ökad självständighet och ett förlängt aktivt deltagande i samhällslivet, och därigenom även ett förlängt steg in till äldreomsorgens insatser. En mer långsiktig förväntan är att projektet kan bidra till ny vetenskaplig kunskap genom att resultaten kan kopplas till teori om olika typer av mänskliga behov.

Involverade verksamheter: Äldreomsorgen och Umeå Universitet, Institutionen socialt arbete

Budget: Forskningsmedel Umeå Universitet

Start- och sluttid: 2021-06-01 - 2023-12-31

Strategier: Samarbeta, förebygga

Sidan publicerades