Vad är en offentlig plats?

Enligt ordningslagen är offentlig plats

  • allmänna vägar
  • gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål
  • områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om marken har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten
  • andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik (med trafik menas i detta sammanhang gång-, cykel-, moped- och biltrafik).

I Umeå jämställs Nydalabadet med tillhörande område (Nydala 1:14) och Bölesholmarna i Umeälven med offentlig plats. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i ordningslagen (1993:1617).

Avgift för att använda offentlig plats

För användning av offentlig plats och för område som kommunen har jämställt med offentlig plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

I vissa fall krävs tillstånd från polisen, vid aktiviteter på offentlig plats. Det kan gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, schaktning/grävning, bullrande verksamhet, affischering, högtalarutsändning, fyrverkeri, sprängning, majbrasor med mera.

Mer information

Sidan publicerades