Orternas utveckling

Holmsund

Holmsund har genomgått betydande förändringar och utvecklingar under de senaste 50 åren. En stor förändring var utbyggnaden av Storsjöskolan till en F-9-skola. Skolan stod klar i november 2011 och invigdes i januari 2012. Skolan sammanlänkades med folkbiblioteket och idrotts- och friskvårdsanläggningen Storsjöhallen. Inför byggnationen etablerades ett nära samarbete för projektet "Mer än en skola". Namnet Trion symboliserar samarbetet mellan tre huvudverksamheter: för- och grundskolan, ungdoms- och fritidsverksamheten samt kultur- och biblioteksverksamheten. Trion skapade mötesplatser för alla invånare i kommundelen. Namnet återspeglar också byggnadens arkitektur, som består av tre sammanfogade huskroppar.

På gång i Holmsund

Holmsund fortsätter att utvecklas med flera pågående och planerade projekt. Just nu pågår stora bygg- och utvecklingsprojekt i Umeå hamn. Cirka 1,4 miljarder kronor kommer att investeras i nya kajer och en utbyggd farled, för att kunna ta emot större och mer djupgående fartyg. En ny passagerarterminal har byggts för att kunna ta emot den nya färjan Aurora Botnia, som började trafikera Umeå-Vasa 2021. Under 2024 byggs en cykelbana längs Holmsundsvägen mellan Holmsund och Umeå, vilket förbättrar möjligheterna för cykelpendling och ökar säkerheten för cyklister. På sikt planeras att flytta den nuvarande godsbangården från centrala Holmsund. Detta syftar till att minska störningarna och ge utvecklingsmöjligheter för järnvägen, vilket gynnar både boende och näringsliv.

Holmsund har alltså genomgått stora förändringar de senaste 50 åren, och med de kommande planerna fortsätter orten att utvecklas. Dessa satsningar bidrar till att skapa en ännu bättre livsmiljö och stärka Holmsunds roll som en viktig del av Umeå kommun.

Obbola

En hel del har hänt i Obbola sedan 1974, och det finns många spännande planer för framtiden. 1989 invigdes Obbolabron, vilket förenklade kommunikationen mellan Obbola och Holmsund. Innan bron byggdes reste invånarna med båt mellan de två orterna. Bron har bidragit till att stärka sammanhållningen och underlätta för både arbete och fritid.

En annan viktig händelse var beslutet att bygga om den dåvarande F-6-skolan i Obbola till en F-9-skola. Den nya skolan invigdes den 21 augusti 2006, vilket innebar att högstadieelever i Obbola inte längre behövde åka buss till Holmsund. Ibrahim Baylan, som då var skolminister, deltog i invigningen av skolan.

På den industriella sidan startades en ny kraftlinermaskin 1975, som då var världens bredaste med sina 10 meter. Samtidigt byggdes sulfatfabriken om för att öka kapaciteten.

På gång i Obbola

Fram till 2030 planeras det för fler än 200 nya bostäder i Holmsund och Obbola. Dessa kommer att inkludera både småhus och flerbostadshus, vilket skapar nya möjligheter för boende och tillväxt i området.

Obbola har gått från att vara ett bondesamhälle till att bli en modern förort med stark industriell tradition. Med nya bostäder ser framtiden ljus ut för denna levande och engagerade by.

Sävar

Med en stark historia av jordbruk och industri, och en ljus framtid med fortsatt tillväxt och utveckling, är Sävar en central del av Umeå kommun med mycket att erbjuda både sina invånare och besökare. Under de senaste 50 åren har Sävar genomgått en betydande utveckling, och mycket spännande är på gång. I början av 2000-talet byggdes Industrivägen (väg 649), vilket avlastade samhället från tung trafik som tidigare gick genom Sävar.

Ett nytt centrum anlades i slutet av 70-talet. Den nya ICA-affären öppnades då, tillsammans med andra byggnader som exempelvis en ny banklokal. Samhället har också genomgått viktiga utbyggnader i etapper, vilket ledde till en befolkningsökning. Redan omkring 1960 började utvecklingen, men efter 1974 tillkom flera villaområden. På västra sidan av ån byggdes Öxbäcken i slutet av 70-talet och Brånet i slutet av 80-talet, och på östra sidan Palmbrånet (1976-1978) samt andra villaområden runt 1980.

På gång i Sävar

Sävar är en plats med förväntad kraftig tillväxt. Norrbotniabanan, som kommer att passera Sävar i ett centralt, E4-nära läge, är ett viktigt projekt. I sommar börjar ombyggnaden av Kungsvägen för att förbereda för Norrbotniabanan. Ett nytt resecentrum ska etableras nära det befintliga centrumet, vilket skapar potential för ett sammanhängande stråk mellan resecentrum och centrum.

Planer finns också för många nya bostäder i Sävar, med möjligheter för ytterligare 4 000–6 000 invånare att bosätta sig i ett attraktivt samhälle med god service, fungerande kommunikationer och ett starkt förenings‑ och näringsliv. Den största delen av framtida bebyggelse planeras söder om järnvägen och E4.

Sammanfattningsvis har Sävar genomgått stora förändringar de senaste 50 åren, och med de kommande projekten fortsätter orten att utvecklas och erbjuda ännu bättre livskvalitet för sina invånare.

Holmön

Den medlemsägda butiken på Holmön flyttades från byn till sitt strategiska nuvarande läge vid färjeläget för att bättre betjäna invånarna och turisterna. Föreningen Holmöns Utvecklingsforum bildade ett bygdebolag och lyckades samla in pengar för att köpa Prästgården på ön och säkra den som en fortsatt samlingsplats. Idag klassas Prästgården som en bygdegård och fungerar även som vandrarhem, och det finns förhoppningar om att kunna använda den för pedagogisk omsorg i framtiden.

Holmöns båtbyggarteknik har blivit utsedd till ett immateriellt världsarv, vilket är en betydande händelse som inträffade för några år sedan. Båtmuseet byggdes på 1990-talet och har blivit en viktig del av öns kulturarv. På 1980-talet blev stora delar av ögruppen ett marint naturreservat, vilket var Sveriges största fram till nyligen.

En ny färja som kan ta bilar, Helena Elisabeth, införskaffades år 1982. Detta ökade tillgängligheten för både boende och besökare. Trafiken till Holmön har varit bristfällig i många år. Umeå kommun har uppmanat regeringen och Trafikverket att åtgärda problemen. Trafiken till Holmön är Trafikverkets ansvar

År 1982 gjorde också Umeå kommun en storsatsning på Holmön genom att bygga växthus, hyreshus, bidra till fiskodlingar och snickerier. Många nya familjer flyttade ut till ön, och skolan öppnade på nytt. Idag bor fortfarande två familjer kvar, även om deras barn har vuxit upp och flyttat ut.

Sammanfattningsvis har Holmön genomgått en imponerande utveckling under de senaste 50 åren, och det finns många spännande händelser och framsteg att se tillbaka på.

På gång på Holmön

På Holmön händer det mycket spännande framöver. Holmöns utvecklingsforum arbetar tillsammans med Umeå kommun och Länsstyrelsen för att ta fram nya skyltar. Dessa ska göra det lättare för besökare att veta vad man kan se och göra på ön.

Holmön är en del av ett nytt projekt som handlar om att testa leverans av bussgods med hjälp av drönare. Ett unikt och spännande test, det första av sitt slag i Umeå kommun, som kan bidra till att undersöka nya transportmöjligheter till ön.

Holmön är en av sex svenska öar som deltar i ett EU-projekt för en hållbarare och mer cirkulär grön ekonomi. Projektet omfattar totalt trettio öar inom EU, som ska uppnå hundra procent förnybar energi till år 2030 och samtidigt minimera sin resursanvändning.

Holmöns utvecklingsforum håller också på att ordna nya stigar och leder utanför naturreservatet, medan Länsstyrelsen ansvarar för stigarna inom reservatet. Dessutom kommer ett gäng studenter från Arkitekthögskolan att samarbeta med Holmöns utvecklingsforum i sommar för att designa och bygga ett nytt vindskydd.

Hörnefors

Under de senaste 50 åren har Hörnefors genomgått betydande utveckling och förbättringar. Skolan har byggts ut och renoverats, ett nytt bibliotek har öppnats och en ny idrottshall, Bråvalla, har byggts. Utomhusbadet invigdes 1974 och en konstgräsplan har tillkommit. Hörnefors resecentrum stod klart 2011 i samband med Botniabanans utbyggnad. Dessutom har Solgårdens äldrecenter expanderat för att möta vårdbehovet, och förskoleverksamheten har utökats. Hörnefors har sett mycket framsteg och fortsätter att vara en attraktiv plats att bo på. 2019 startade motorintresserade ungdomar i Hörnefors, med hjälp av organisationen Vi unga, en motorgård som ligger i anslutning till Centrumhuset. Hit får ungdomar komma för att umgås och meka tillsammans med sina A-traktorer. 2022 anlades en basketplan som en del av visionen HörneFORCE, ett samarbete mellan KFUM, Umeå kommun och flera ideella föreningar i Hörnefors.

På gång i Hörnefors

Den idéburna samverkan HörneFORCE planerar utöver den redan färdigställda basketplanen även att skapa en aktivitetsyta i Hörnefors med bland annat en skejtpark, sociala ytor och grönytor.

HörneFORCE – KFUM Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades